Đào tạo đại học, sau đại học

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo về việc tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021 Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo về việc tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021
Căn cứ Thông tư 18/2021/TT-BGDÐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021 với các chuyên ngành như sau: - Vật lý lý thuyết và vật lý toán (mã số 9 44 01 03); - Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 9 44 01 06); - Hoá vô cơ (mã số 9 44 01 13); - Hoá phân tích (mã số 9 44 01 18).