Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho nhiệm vụ quan trắc phóng xạ môi trường năm 2020

Tuesday, 11/02/2020, 00:00

A. Thông tin chung:

1.      Tên cơ quan: Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.
            - Địa chỉ: Số 179 Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội.
            - Điện thoại: 024-37564926, 38361432     Fax: 024-38363295

2.      Tên dự án/nhiệm vụ: Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường giai đoạn 2020-2022.

3.      Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 04/QĐ-VKHKTHN ngày 10/2/2020.

4.      Tên chủ đầu tư: Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.  

B. Nội dung của Kế hoạch đấu thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức

hợp đồng

Thời gian

thực hiện

hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ cho thuê tàu biển

99.000.000

Ngân sách sự nghiệp khoa học

Chỉ định thầu

Theo quy trình rút gọn

Quý I năm 2020

Trọn gói

9 tháng
2 Cung cấp bộ lấy mẫu tổng rơi lắng 56.700.000 Ngân sách sự nghiệp khoa học Chỉ định thầu Theo quy trình rút gọn Quý III năm 2020 Trọn gói 30 ngày

 

Tải tệp: Quyết định 04/QĐ-VKHKTHN

 

Lượt xem: 518