VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Quy chế phối hợp hoạt động giữa thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn