Dịch vụ phân tích mẫu nước, sinh học, thực phẩm

Monday, 15/10/2018, 16:42
Phân tích tỷ số đồng vị: 2H/1H, 18O/16O, 13C/12C, 15N/14N, 34S/32S trong mẫu nước, sinh học, thực phẩm và trong các loại mẫu khác trên hệ khối phổ kế tỷ số đồng vị phục vụ nghiên cứu xác định tốc độ bổ cấp nước, xác định tuổi của nước ngầm, truy tìm nguồn gốc ô nhiễm nitơ, lưu huỳnh trong nước, nghiên cứu khả năng chôn cacbon trong đất, truy suất nguồn gốc thực phẩm và các vấn đề môi trường như biến đổi khí hậu...