An toàn hạt nhân

Friday, 03/02/2012, 09:38

- Phân tích, đánh giá, tư vấn và thẩm định các vấn đề liên quan đến an toàn hạt nhân.

- Hỗ trợ kỹ thuật cho cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở hạt nhân về an toàn hạt nhân.

1
2
3