Xác định thành phần đóng góp của gamma trong trường chuẩn liều nơtron của nguồn 241Am-Be

Friday, 22/06/2018, 00:00

       Việc xác định thành phần đóng góp của bức xạ gamma trong trường chuẩn liều nơtron của nguồn 241Am-Be được chúng tôi thực hiện trên 02 phương diện: phổ biên độ xung và tương đương liều môi trường. Sau khi đo được phổ biên độ xung bằng hệ phổ kế gamma với đầu dò nhấp nháy NaI(Tl), nhóm nghiên cứu đã sử dụng phương pháp biến đổi phổ này thành tương đương liều gamma môi trường thông qua hàm chuyển đổi G(E). Phương pháp hàm G(E) đã được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đã đề xuất một phương pháp mới để tính toán giá trị tương đương liều gamma môi trường từ phổ biên độ xung đo được thông qua việc kết hợp tính toán mô phỏng Monte-Carlo sử dụng MCNP5 và áp dụng hệ số chuyển đổi ICRP 74. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã đánh giá được thành phần đóng góp của tương đương liều gamma môi trường trong trường chuẩn liều nơtron của nguồn 241Am-Be từ 2.3% đến 3.3% ở khoảng cách từ 100 đến 250 cm tới nguồn.

       Đây là một công bố khoa học mới của nhóm nghiên cứu an toàn bức xạ được đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín (SCI): “Applied Radiation and Isotopes, 133 (2018) 117–120”, https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2018.01.001

Thành phần % đóng góp của gamma trong trường chuẩn liều nơtron của nguồn241Am-Be

Lê Ngọc Thiệm - TT An toàn bức xạ

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

 

 

Lượt xem: 4071