Quan trắc Trititum (3H) trong nước mưa giai đoạn 2011 - 2016

Monday, 29/10/2018, 00:00

       Tritium 3H (T) là một thành phần của phân tử nước (HTO), số liệu quan trắc 3H đóng vai trò quan trọng trong các nghiên cứu về thủy văn – khí hậu, tuổi của nước, tính toán sự bổ cập nước ngầm và sự tham dự của tầng đối lưu, tầng bình lưu, đại dương vào trong vòng tuần hoàn nước. Hàm lượng Tritium (3H) trong nước mưa theo tháng tại khu vực Hà Nội đã được Phòng thí nghiệm Thủy văn đồng vị, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân quan trắc với trạm thu góp mẫu đặt tại khuôn viên của Viện. Hàm lượng 3H trong nước mưa được quan trắc từ năm 2011 đến 2016 đạt giá trị cao nhất là 7,07 TU vào tháng 8 năm 2011, giá trị trung bình hàng năm ở mức ổn định từ 2,03 đến 3,36 TU cho thấy rằng 3H trong nước mưa ở điểm quan trắc chủ yếu được đóng góp từ tự nhiên. Phân bố của các giá trị hàm lượng 3H tuân theo phân bố Gauss với hệ số R2 = 0,94 và trị số P < 0,0002. Hàm lượng 3H có sự thay đổi theo mùa phản ánh nguồn gốc và quá trình vận chuyển hơi ẩm. Do nước mưa tại điểm thu góp bị ảnh hưởng lớn bởi hơi ẩm từ biển vào nên không phản ảnh rõ sự trao đổi 3H giữa hai tầng đối lưu và bình lưu. Bên cạnh đó, ảnh hưởng của lượng mưa của mỗi tháng đến giá trị 3H cũng không có dấu hiệu rõ ràng với hệ số tương quan R2 = 0,03 và trị số P = 0,123.

       Kết quả nghiên cứu này của nhóm Thủy Văn Đồng vị đã được công bố trên Tạp chí khoa học quốc tế (SCIE): Journal of Environmental Radioactivity 192 (2018) 143-149. https://doi.org/10.1016/j.jenvrad.2018.06.009

Phân bố các giá trị hàm lượng 3H và sự biến đổi giá trị này theo mùa

Hà Lan Anh – Phòng thí nghiệm Thủy văn đồng vị

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 3712