Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân 76Ni

Friday, 19/04/2019, 00:00

       Cấu trúc của hạt nhân 76Ni được nghiên cứu thông qua phản ứng (p,2p) sử dụng detector Na(Tl) dạng mảng ghi nhận các tia gamma tức thời. Chúng tôi đã ghi nhận được một chuyển dịch gamma mới với năng lượng 2227 keV về trạng thái 4+1, cùng với hai chuyển dịch đã biết 2441 và 2838 keV về trạng thái 2+1. Thông qua phân tích, chúng tôi xác định chuyển dịch gamma từ 2+1 về trạng thái cơ bản 0+1 có năng lượng là 990 keV. Thực nghiệm cũng đo được tiết diện riêng phần của từng trạng thái ghi nhận. Kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp vào bảng số liệu hạt nhân quốc tế nhằm nghiên cứu cấu trúc của các hạt nhân lạ, giàu nơtron nằm xa vùng bền. Thí nghiệm nghiên cứu hạt nhân 76Ni được thực hiện tại Viện Nghiên cứu Hóa Lý RIKEN, Nhật Bản với sự tham gia của nhóm Vật lý hạt nhân thực nghiệm thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân.

Chi tiết kết quả đã được công bố trên tạp chí Physical Review C: https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.99.014312

Lê Xuân Chung – TT Vật lý hạt nhân

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 3527