VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Mẫu nhiệm vụ cấp Bộ