Mẫu nhiệm vụ cấp Bộ

Monday, 02/03/2015, 00:00

 

NHIỆM VỤ CẤP BỘ

1

Mẫu phiếu đề xuất

2

Mẫu thuyết minh tóm tắt

3

Mẫu thuyết minh chi tiết

4

Mẫu hợp đồng nhiệm vụ

5

Mẫu Báo cáo tổng kết

6

Mẫu phiếu đăng ký kết quả

7

Mẫu biên bản xác nhận tài chính

8

Mẫu biên bản kiểm kê thiết bị

9

Mẫu biên bản thanh lý

10

Mẫu báo cáo định kỳ

11

Mẫu Annual Report

Tải tất cả

Lượt xem: 4497