Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2013 “Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích Sr-90 trong mẫu sữa tươi”

Thursday, 18/09/2014, 00:00

       Đề tài nghiên cứu KHCN cấp cơ sở năm 2013: “Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích Sr-90 trong mẫu sữa tươi” do CN. Trần Thị Tuyết Mai làm chủ nhiệm với tổng kinh phí được phê duyệt là 70 triệu đồng, thời gian thực hiện là 12 tháng từ 1/2013 đến 12/2013.

      Mục tiêu của đề tài là xây dựng thành công quy trình phân tích Sr-90 trong mẫu sữa tươi. Để đạt đựợc mục tiêu đề ra, đề tài đã thực hiện các nội dung sau:

          - Xây dựng quy trình phân tích Sr-90 trong mẫu sữa tươi  bao gồm: Xây dựng quy trình phân tích Sr-90, phân tích mẫu thử và đánh giá hiệu suất tách hóa, đánh giá QA&QC qui trình phân tích Sr-90 bằng việc so sánh với mẫu thử

          - Thử nghiệm qui trình phân tích Sr-90 trên mẫu sữa tươi thật

          - Phân tích, đánh giá kết quả quy trình

       Kết thúc thời gian thực hiện, nhóm thực hiện đề tài đã xây dựng thành công quy trình phân tích Sr-90 trong sữa  tươi với hiệu suất tách hóa trung bình là 78 ±8,6%; giới hạn phát hiện cực tiểu khoảng 0,01Bq/L với độ tin cậy 95%.

       Đề tài được đánh giá là rất có ý nghĩa trong khoa học và thực tiễn. Quy trình phân tích Sr-90 trong mẫu sữa tươi có ý nghĩa trong lĩnh vực nghiên cứu môi trường phóng xạ, đóng góp vào bộ quy trình phân tích các nhân phóng xạ nguy hiểm trong các đối tượng môi trường ảnh hưởng quan trọng đến con người. Quy trình cũng có ý nghĩa thực tiễn giúp các nhà sản xuất xác định hàm lượng Sr-90 trong sữa,  đưa ra các sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. 

 

Nguồn tin: Phòng KH&HTQT cung cấp

 

Lượt xem: 5578

Các tin khác