Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2013 “Xây dựng quy trình phân tích tỷ số đồng vị 13C/12C trong mẫu sinh vật đáy hai mảnh trên khối phổ kế tỷ số đồng vị EA-IRMS”

Thursday, 18/09/2014, 00:00

       Đề tài nghiên cứu KHCN cấp cơ sở năm 2013: “Xây dựng quy trình phân tích tỷ số đồng vị 13C/12C trong mẫu sinh vật đáy hai mảnh trên khối phổ kế tỷ số đồng vị  EA-IRMS” do ThS. Hà Lan Anh làm chủ nhiệm với tổng kinh phí được cấp là 70 triệu đồng. 

       Mục tiêu của đề tài là có được quy trình phân tích tỷ số đồng vị trong mẫu sinh vật đáy hai mảnh trên khối phổ kế tỷ số đồng vị EA-IRMS với kết quả ổn định, chính xác, đảm bảo QA/QC tốt, có thể ứng dụng được vào thực tế. Đề tài gồm có các nội dung chính như sau:

       - Tổng quan về phương pháp đồng vị δ13C và tình hình sử dụng tỷ số đồng vị δ13C để nghiên cứu xác định nguồn gốc ô nhiễm môi trường.

       - Xây dựng quy trình phân tích

       - Đánh giá kết quả

       Đề tài được đánh giá là có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Kết quả của đề tài giúp cho các nhà nghiên cứu sử dụng quy trình để phân tích δ13C trong các mẫu sinh học phục vụ nghiên cứu nguồn gốc ô nhiễm môi trường , an toàn thực phẩm. Đề tài cũng đã đưa vào ứng dụng một phương pháp phân tích hiện đại cho mẫu sinh vật đáy hai mảnh trên cơ sở kỹ thuật Khối phổ kế tỷ số đồng vị EA_IRMS có độ ổn định tốt và độ tin cậy cao, có khả năng ứng dụng trong thực tế của Việt Nam. 

 

Nguồn tin: Phòng KH&HTQT cung cấp

Lượt xem: 5329

Các tin khác