Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN theo Nghị định thư với Hàn Quốc

Tuesday, 02/06/2015, 00:00

       Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN theo Nghị định thư với Hàn Quốc: “Hợp tác nghiên cứu phân tích đánh giá an toàn nhà máy điện hạt nhân lò phản ứng nước nhẹ trong các điều kiện chuyển tiếp và sự cố nặngdo ThS. Lê Đại Diễn làm chủ nhiệm đã triển khai thực hiện từ 1/2012 đến 6/2014 với tổng kinh phí là 2995 triệu đồng. Nhiệm vụ có mục tiêu chính là nâng cao năng lực áp dụng công cụ tính toán, phân tích an toàn cho Nhà máy điện hạt nhân (NMĐHN) lò phản ứng nước nhẹ sử dụng các phần mềm phân tích hệ thống (system code) và phân tích kênh (Subchannel code);  đào tạo cán bộ về phân tích an toàn lò phản ứng và tiếp cận nghiên cứu sự cố nặng. Để đạt được các mục tiêu nêu trên, nhiệm vụ đã đặt ra các nội dung nghiên cứu như sau:

       - Tính toán phân tích an toàn sử dụng RELAP5

       - Nghiên cứu phương pháp xác lập các bảng phân loại nhận dạng các hiện tượng quan trọng (PIRT).

       - Phân tích các hệ thống và hiện tượng cơ bản liên quan đến sự cố nặng trong nhà máy điện hạt nhân

       - Nghiên cứu sự cố nặng đối với lò phản ứng VVER

       - Nghiên cứu nhà chứa lò trong các điều kiện sự cố nặng

       - Áp dụng phần mềm động học chất lỏng (CFD) cho một số bài toán ứng dụng cơ bản

       - Phân tích nhiệt thủy động vùng hoạt LPU

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, nhóm thực hiện nhiệm vụ đã đạt được các kết quả tiêu biểu như:

Kết quả đạt được của các nội dung nghiên cứu trong nước:

       - Hoàn thiện các bài toán cơ bản trong báo cáo phân tích an toàn SAR cho lò phản ứng APR1400.

       - Nghiên cứu sự cố nặng từ các hiện tượng cơ bản đến các kỹ năng chuyên môn như sử dụng chương trình MELCOR với đối tượng nghiên cứu là các lò VVER-1000 với mục đích đào tạo nâng cao trình độ cán bộ để có thể tiếp cận đến các hoạt động hỗ trợ dự án NMĐHN Ninh Thuận 1.

       - Thực hiện các nghiên cứu chuyên đề, chạy các chương trình tính toán  (RELAP5, MELCOR, COBRA, MARS, ANSYS CFX) cho một số bài toán cụ thể. Kết quả được thể hiện qua một số báo cáo khoa học tại các hội nghị trong nước và luận văn thạc sỹ, nghiên cứu sinh.

Các nội dung hợp tác với Viện Nghiên cứu Năng lượng nguyên tử Hàn Quốc (KEARI):

      - Thực hiện các bài toán phân tích an toàn thực nghiệm ATLAS, lò APR1400, các thực nghiệm SET, sử dụng các công cụ COBRATF, MARS-3D, RELAP5, CUPID, ANSYS CFX (thực hiện tại Trung tâm nghiên cứu an toàn thủy nhiệt - KEARI)

       - Thực hiện các nghiên cứu về sự cố nặng trong NMĐHN, hướng dẫn sử dụng chương trình MELCOR (thực hiện tại Trung tâm nghiên cứu sự cố nặng và an toàn lò PHWR).

Các sản phẩm của nhiệm vụ bao gồm:

       - 06 Báo cáo khoa học tại Hội nghị khoa học chuyên ngành cấp quốc gia

       - 03 Bài báo trên tạp chí Nuclear Science and Technology của VNS

       - Đào tạo 01 nghiên cứu sinh tại Đại học Khoa học công nghệ KAERI; 03 luận văn thạc sỹ thuộc trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

       - Báo cáo tổng hợp, annual report và các báo cáo chuyên đề.

Lượt xem: 2518

Các tin khác