Đề tài KHCN cấp cơ sở: “Xây dựng quy trình phân tích acetate trong mẫu nước bằng phương pháp sắc ký ion”

Tuesday, 11/08/2015, 00:00

       Đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở: “Xây dựng quy trình phân tích acetate trong mẫu nước bằng phương pháp sắc ký ion” do ThS. Nguyễn Thị Hồng Thịnh làm chủ nhiệm được phê duyệt giao thực hiện từ tháng 1/2014 đến tháng 12/2014 với tổng kinh phí là 35 triệu đồng. Quy trình được xây dựng trên hệ thiết bị sắc ký ion DX-600 thuộc phòng thí nghiệm Thủy văn đồng vị - Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân bao gồm lấy mẫu, xử lý mẫu và phân tích định lượng acetate. Hiện nay, ở Việt Nam, bộ tiêu chuẩn hướng dẫn các phương pháp thử vẫn chưa có phương pháp thử xác định hàm lượng acetate trong nước. Do vậy, việc xây dựng quy trình phân tích acetate bằng phương pháp sắc ký ion được đánh giá là khá mới mẻ và cho độ chính xác, độ tin cậy cao. Sau 12 tháng triển khai, nhóm đề tài đã thực hiện được đầy đủ các nội dung đã đăng ký trong thuyết minh và quy trình đã được xây dựng thành công với các thông số như giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng, độ lặp lại, độ chênh và độ thu hồi của phương pháp khá tốt, cụ thể như sau:

       - Giới hạn phát hiện acetate là 0,01 ppm

       - Giới hạn định lượng acetate là 0,03 ppm

       - Độ chụm của 10 lần phân tích tốt với hệ số độ lệch chuẩn lặp lại là 1,3 với mức hàm lượng 1 ppm và 0,2 với mức hàm lượng 8ppm

       - Độ đúng của phép phân tích rất tốt với độ thu hồi R đạt 99,92 % với mức hàm lượng 1 ppm và R=101,72 % với mức hàm lượng 8 ppm.

      Trên cơ sở các kết quả nêu trên, nhóm thực hiện đề tài đã kiến nghị Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cho phép đưa quy trình này vào danh mục các phép thử được công nhận VILAS của phòng thí nghiệm Thủy văn đồng vị.

       Hai sản phẩm chính của đề tài là Quy trình lấy mẫu và bảo quản mẫu cho phân tích acetate và Quy trình phân tích acetate trong mẫu nước trên hệ sắc ký ion DX-600. Đề tài đã được Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tổ chức Hội đồng Khoa học và công nghệ đánh giá nghiệm thu ngày 16/5/2015 với kết quả nghiệm thu đánh giá ở mức tốt. Đề tài đang hoàn tất các thủ tục để thanh lý hợp đồng.

Lượt xem: 8682

Các tin khác