Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2014: “Nghiên cứu xây dựng quy trình chuẩn Thoron trên hệ thiết bị chuẩn Thoron tự chế tạo”

Tuesday, 11/08/2015, 00:00

       Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở: “Nghiên cứu xây dựng quy trình chuẩn Thoron trên hệ thiết bị chuẩn Thoron tự chế tạo” do ThS. Lê Đình Cường làm chủ nhiệm được phê duyệt giao thực hiện trong vòng 12 tháng từ 1/2014 đến 12/2014 với tổng kinh phí là 40 triệu đồng. Mục tiêu của đề tài là chế tạo hệ thiết bị chuẩn Thoron (Tn) và xây dựng quy trình chuẩn Thoron trên hệ thiết bị tự chế tạo.

       Sau thời gian 1 năm, nhóm thực hiện đề tài đã nỗ lực triển khai thực hiện các nội dung đã đặt ra và so với dự kiến ban đầu thì nhóm đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận như sau:

       - Thiết kế và chế tạo thành công hệ chuẩn Tn có tính ổn định cao. Hệ đã được kiểm tra độ suy giảm theo thời gian và xác định chu kỳ bán hủy của nguồn cho kết quả hoàn toàn phù hợp với giá trị thực tế.

       - Khảo sát được sự phụ thuộc nồng độ Tn vào số lượng lá măng – sông  và tốc độ bơm của hệ

       - Đã chuẩn thử nghiệm với các detector vết để khảo sát tính đồng đều trong buồng chiếu và xác định được khoảng cách phù hợp khi đặt các detector vào trong buồng để chiếu chuẩn

       - Đưa ra được quy trình chuẩn cấu hình đo Tn với hệ chuẩn Tn chế tạo được.

       Đề tài được đánh giá là có tính mới và có ý nghĩa khoa học. Việc chế tạo được hệ thiết bị chuẩn Tn có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá xây dựng hệ số chuẩn cho các cấu hình đo nồng độ Tn sử dụng detector vết hạt nhân. Cùng với hệ chuẩn Rn tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN), hệ chuẩn Tn sẽ góp phần thiết lập lên hệ chuẩn đồng thời Rn, Tn và giúp việc hiệu chuẩn các thiết bị đo Rn, Tn được chính xác hơn. Việc triển khai thực hiện thành công đề tài cũng được coi là bước tiến quan trọng nhằm tiến tới mục tiêu xây dựng được phòng chuẩn Rn, Tn và chế tạo cũng như chuẩn được các thiết bị đo nồng độ Rn, Tn tại Viện KH&KTHN.

       Tuy nhiên, để nhóm nghiên cứu có thể đưa ra được quy trình chuẩn thì cần có sự đánh giá thêm bằng các phép so sánh chiếu chuẩn tại các phòng thí nghiệm trên thế giới. Do vậy, với các kết quả đã đạt được của đề tài, nhóm nghiên cứu kiến nghị Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) cho phép được mở rộng thêm các hướng nghiên cứu đo và chuẩn Tn.

       Đề tài đã được Viện NLNTVN tổ chức họp Hội đồng Khoa học và công nghệ nghiệm thu ngày 16/5/2015 với kết quả đánh giá ở mức nghiệm thu. Đề tài đang hoàn tất các thủ tục để thanh lý hợp đồng. 

Lượt xem: 8316

Các tin khác