Đề tài KHCN cấp cơ sở: “Xác định hàm lượng Radium trong một số loại nước khoáng tự nhiên bằng phương pháp tách hóa phóng xạ đo phổ Alpha”

Thursday, 04/05/2017, 00:00

       Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở: “Xác định hàm lượng Radium trong một số loại nước khoáng tự nhiên bằng phương pháp tách hóa phóng xạ đo phổ Alpha” do ThS, KS. Nguyễn Thị Oanh làm chủ nhiệm đã được Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam phê chuẩn và ký hợp đồng (Mã số CS/16/04-01) thực hiện trong 12 tháng, từ 1/2016 đến 12/2016 với tổng kinh phí  80 triệu đồng. Mục tiêu của đề tài là xây dựng được quy trình xác định hàm lượng Ra trong nước khoáng tự nhiên phù hợp với phòng thí nghiệm của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân và thiết lập số liệu về hàm lượng 266Ra trong 5 mỏ nước khoáng tự nhiên (Quang Hanh, Thanh Thủy, Kim Bôi, Mỹ Lâm, Hưng Hà).

       Sau 1 năm triển khai thực hiện, nhóm đề tài đã cơ bản hoàn thành các nội dung đề ra. Kết quả khảo sát cho thấy hoạt độ phóng xạ của đồng vị 226Ra tại 5 mỏ nước khoáng nằm trong khoảng từ (11.33±1.00) mBq/l đến (38±4.50) mBq/l. Các kết quả đều nhỏ hơn giới hạn cho phép theo quy định của Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (185 mBq/l) và theo QCVN 6-1:2010/BYT (500 mBq/l).

       Nhóm thực hiện đề tài kiến nghị Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam cho phép được tiến hành điều tra mở rộng thêm các mỏ nước khoáng khác trong toàn quốc để xây dựng được bản đồ về nước khoáng.

       Để tài đã được Viện NLNTVN tổ chức Hội đồng KHCN nghiệm thu chính thức vào ngày 21/4/2017 và được nghiệm thu đánh giá loại tốt. Để tài đang hoàn tất các thủ tục để thanh lý hợp đồng.

Phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 18263

Các tin khác