Kết quả thực hiện đề tài cấp Cơ sở “Nghiên cứu sự ảnh hưởng của dòng nơtron lên thùng lò phản ứng VVER”

Thursday, 21/06/2018, 11:14
Kết quả thực hiện đề tài cấp Cơ sở “Nghiên cứu sự ảnh hưởng của dòng nơtron lên thùng lò phản ứng VVER”
Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở: “Nghiên cứu sự ảnh hưởng của dòng nơtron lên thùng lò phản ứng VVER” do ThS. Nguyễn Hữu Tiệp làm chủ nhiệm được phê duyệt giao thực hiện trong thời gian 1 năm từ 1/2017 đến 12/2017 với tổng kinh phí là 60 triệu đồng.

Kết quả thực hiện đề tài cấp Cơ sở “Nghiên cứu kỹ thuật nhận diện hạt của hệ phổ kế từ BigRIPS và ZeroDegree tại RIKEN thông qua các số liệu thực nghiệm SEASTAR”

Thursday, 21/06/2018, 11:14
Kết quả thực hiện đề tài cấp Cơ sở “Nghiên cứu kỹ thuật nhận diện hạt của hệ phổ kế từ BigRIPS và ZeroDegree tại RIKEN thông qua các số liệu thực nghiệm SEASTAR”
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: “Nghiên cứu kỹ thuật nhận diện hạt của hệ phổ kế từ BigRIPS và ZeroDegree tại RIKEN thông qua các số liệu thực nghiệm SEASTAR” do ThS. Bùi Duy Linh làm chủ nhiệm được phê duyệt giao thực hiện trong thời gian 1 năm từ 1/2017 đến 12/2017 với tổng kinh phí là 50 triệu đồng.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu thiết lập quy trình đo liều cá nhân sử dụng liều kế quang phát quang OSL đối với trường bức xạ photon và trường bức xạ hỗn hợp nơtron và photon”

Friday, 22/06/2018, 11:02
Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu thiết lập quy trình đo liều cá nhân sử dụng liều kế quang phát quang OSL đối với trường bức xạ photon và trường bức xạ hỗn hợp nơtron và photon”
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết lập quy trình đo liều cá nhân sử dụng liều kế quang phát quang OSL đối với trường bức xạ photon và trường bức xạ hỗn hợp nơtron và photon” do ThS. Lê Ngọc Thiệm làm chủ nhiệm được giao thực hiện trong thời gian 2 năm từ 1/2015 đến 12/2016 với tổng kinh phí được cấp là 480 triệu đồng.

Kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá an toàn lò phản ứng VVER-1200/V491 trong sự cố mất nước làm mát kết hợp với sai hỏng của hệ thống làm mát vùng hoạt khẩn cấp, sử dụng chương trình tính toán thủy nhiệt RELAP5"

Thursday, 21/06/2018, 11:55
Kết quả thực hiện đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá an toàn lò phản ứng VVER-1200/V491 trong sự cố mất nước làm mát kết hợp với sai hỏng của hệ thống làm mát vùng hoạt khẩn cấp, sử dụng chương trình tính toán thủy nhiệt RELAP5"
Đề tài khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu đánh giá an toàn lò phản ứng VVER-1200/V491 trong sự cố mất nước làm mát kết hợp với sai hỏng của hệ thống làm mát vùng hoạt khẩn cấp, sử dụng chương trình tính toán thủy nhiệt RELAP5” do TS. Hoàng Minh Giang làm chủ nhiệm được phê duyệt giao thực hiện trong thời gian 1 năm từ 1/2016 đến 12/2016 với tổng kinh phí được cấp là 380 triệu đồng. Đây là đề tài do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2016 (tại Quyết định số 909/QĐ-BKHCN ngày 06/5/2015).

Kết quả Đề tài KH&CN cấp Bộ: “Xây dựng quy trình xác định tỷ số đồng vị 18O và 2H trên hệ phổ kế laze và ứng dụng để đánh giá mối quan hệ giữa tầng nước mặt và nước ngầm khu vực phía nam Hà Nội"

Thursday, 21/06/2018, 11:17
Kết quả Đề tài KH&CN cấp Bộ: “Xây dựng quy trình xác định tỷ số đồng vị 18O và 2H trên hệ phổ kế laze và ứng dụng để đánh giá mối quan hệ giữa tầng nước mặt và nước ngầm khu vực phía nam Hà Nội"
Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Xây dựng quy trình xác định tỷ số đồng vị 18O và 2H trên hệ phổ kế laze và ứng dụng để đánh giá mối quan hệ giữa tầng nước mặt và nước ngầm khu vực phía nam Hà Nội” do ThS. Võ Thị Anh làm chủ nhiệm được phê duyệt giao thực hiện trong thời gian 2 năm từ 1/2015 đến 12/2016 với tổng kinh phí được cấp là 500 triệu đồng.

Đề tài KHCN cấp cơ sở: “Xác định hàm lượng Radium trong một số loại nước khoáng tự nhiên bằng phương pháp tách hóa phóng xạ đo phổ Alpha”

Friday, 22/06/2018, 11:35
Đề tài KHCN cấp cơ sở: “Xác định hàm lượng Radium trong một số loại nước khoáng tự nhiên bằng phương pháp tách hóa phóng xạ đo phổ Alpha”
Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở: “Xác định hàm lượng Radium trong một số loại nước khoáng tự nhiên bằng phương pháp tách hóa phóng xạ đo phổ Alpha” do ThS, KS. Nguyễn Thị Oanh làm chủ nhiệm đã được Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam phê chuẩn và ký hợp đồng (Mã số CS/16/04-01) thực hiện trong 12 tháng, từ 1/2016 đến 12/2016 với tổng kinh phí 80 triệu đồng.

Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở: “Thiết lập quy trình đo liều bệnh nhân trong chẩn đoán CT”

Thursday, 21/06/2018, 11:17
Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở: “Thiết lập quy trình đo liều bệnh nhân trong chẩn đoán CT”
Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cấp cơ sở: “Thiết lập quy trình đo liều bệnh nhân trong chẩn đoán CT” do ThS. Bùi Đức Kỳ làm chủ nhiệm được thực hiện trong năm 2016 với tổng kinh phí là 74 triệu đồng.

Kết quả nghiên cứu Đề tài cấp nhà nước KC.05.16/11-15: “Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ”

Friday, 22/06/2018, 11:10
Kết quả nghiên cứu Đề tài cấp nhà nước KC.05.16/11-15: “Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ”
Từ tháng 4 năm 2013 đến tháng 3 năm 2016, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) được giao chủ trì đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước KC.05.16/11-15: “Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ” do TS. Đặng Quang Thiệu làm chủ nhiệm với tổng kinh phí được cấp là 4,1 tỷ đồng. Mục tiêu của đề tài là chế tạo thành công một hệ thiết bị thử nghiệm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường phù hợp với điều kiện Việt Nam và có khả năng sản xuất hàng loạt theo nhu cầu của thị trường. Hệ thiết bị sẽ bao gồm ba thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ ghép nối mạng, chỉ thị màn hình LED và một thiết bị quan trắc phóng xạ sử dụng detector nhấp nháy có hệ thống tự động thu thập mẫu bụi khí và đo phổ tự động. Các thiết bị nói trên sẽ được kết nối với máy tính tại trung tâm điều hành (đặt tại Viện KH&KTHN) thông qua mạng Internet.

Kết quả thực hiện ĐTCS năm 2015: “Nghiên cứu vai trò của hệ tích nước cao áp trong sự cố LBLOCA và SBO cho lò VVER-1000/V392 bằng chương trình MELCOR”

Thursday, 21/06/2018, 11:57
Kết quả thực hiện ĐTCS năm 2015: “Nghiên cứu vai trò của hệ tích nước cao áp trong sự cố LBLOCA  và SBO cho lò VVER-1000/V392 bằng chương trình MELCOR”
Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở: “Nghiên cứu vai trò của hệ tích nước cao áp trong sự cố LBLOCA và SBO cho lò VVER-1000/V392 bằng chương trình MELCOR” do KS. Bùi Thị Hoa làm chủ nhiệm được ký hợp đồng thực hiện trong năm 2015 với tổng kinh phí là 45 triệu đồng. Mục tiêu chính của đề tài là đánh giá khả năng đáp ứng của các hệ thống thuỷ lực HA1 và HA2 trong tiến trình sự cố LB LOCA và SBO của lò phản ứng VVER-1000/V392.

Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở: “Duy trì và đánh giá mở rộng thêm 9 chỉ tiêu hoá nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025: 2005 cho phòng thí nghiệm Thuỷ văn đồng vị”

Friday, 22/06/2018, 11:07
Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở: “Duy trì và đánh giá mở rộng thêm 9 chỉ tiêu hoá nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025: 2005 cho phòng thí nghiệm Thuỷ văn đồng vị”
Nhiệm vụ cấp cơ sở: “Duy trì và đánh giá mở rộng thêm 9 chỉ tiêu hoá nước phù hợp tiêu chuẩn ISO 17025: 2005 cho phòng thí nghiệm Thuỷ văn đồng vị” do ThS. Nguyễn Thị Hồng Thịnh làm chủ nhiệm được giao thực hiện trong vòng 12 tháng từ 1/2015 đến 12/2015 với tổng kinh phí là 65 triệu đồng. Mục tiêu của nhiệm vụ là duy trì hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm đã được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và mở rộng thêm 09 chỉ tiêu hoá nước mới được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005
1
2
3
4
5