Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN theo Nghị định thư với Hàn Quốc

Friday, 22/06/2018, 11:33
Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN theo Nghị định thư với Hàn Quốc
“Hợp tác nghiên cứu phân tích đánh giá an toàn nhà máy điện hạt nhân lò phản ứng nước nhẹ trong các điều kiện chuyển tiếp và sự cố nặng”...

Kết quả thực hiện ĐTCS năm 2013 “Mô phỏng và phân tích các hiện tượng thủy nhiệt của lò phản ứng VVER-1000 trong điều kiện vận hành khi dừng một hoặc hai bơm tải nhiệt chính bằng chương trình RELAP/SCDAPSIM”

Thursday, 21/06/2018, 11:58
Kết quả thực hiện ĐTCS năm 2013 “Mô phỏng và phân tích các hiện tượng thủy nhiệt của lò phản ứng VVER-1000 trong điều kiện vận hành khi dừng một hoặc hai bơm tải nhiệt chính bằng chương trình RELAP/SCDAPSIM”
“Mô phỏng và phân tích các hiện tượng thủy nhiệt của lò phản ứng VVER-1000 trong điều kiện vận hành khi dừng một hoặc hai bơm tải nhiệt chính bằng chương trình RELAP/SCDAPSIM”

Kết quả thực hiện ĐTCS năm 2013 “Tính toán phản hồi độ phản ứng theo nhiệt độ nhiên liệu và nhiệt độ chất làm chậm trong lò phản ứng APR 1400 bằng chương trình tính toán MVP”

Thursday, 21/06/2018, 11:59
Kết quả thực hiện ĐTCS năm 2013 “Tính toán phản hồi độ phản ứng theo nhiệt độ nhiên liệu và nhiệt độ chất làm chậm trong lò phản ứng APR 1400 bằng chương trình tính toán MVP”
“Tính toán phản hồi độ phản ứng theo nhiệt độ nhiên liệu và nhiệt độ chất làm chậm trong lò phản ứng APR 1400 bằng chương trình tính toán MVP”.

Đề tài cấp cơ sở năm 2013 “Nghiên cứu, khảo sát đặc trưng ống đếm nơtron để thiết kế bản mạch đo liều nơtron”

Friday, 22/06/2018, 11:11
Đề tài cấp cơ sở năm 2013 “Nghiên cứu, khảo sát đặc trưng ống đếm nơtron để thiết kế bản mạch đo liều nơtron”
“Nghiên cứu, khảo sát đặc trưng ống đếm nơtron để thiết kế bản mạch đo liều nơtron”

Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2013 “Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích Sr-90 trong mẫu sữa tươi”

Friday, 22/06/2018, 11:09
Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2013 “Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích Sr-90 trong mẫu sữa tươi”
“Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích Sr-90 trong mẫu sữa tươi”

Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2013 “Xây dựng quy trình phân tích tỷ số đồng vị 13C/12C trong mẫu sinh vật đáy hai mảnh trên khối phổ kế tỷ số đồng vị EA-IRMS”

Friday, 22/06/2018, 11:38
Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2013 “Xây dựng quy trình phân tích tỷ số đồng vị 13C/12C trong mẫu sinh vật đáy hai mảnh trên khối phổ kế tỷ số đồng vị  EA-IRMS”
“Xây dựng quy trình phân tích tỷ số đồng vị 13C/12C trong mẫu sinh vật đáy hai mảnh trên khối phổ kế tỷ số đồng vị EA-IRMS”

Kết quả thực hiện ĐTCS năm 2013 "Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ thể tích nhiên liệu và kích thước của hạt Triso trong thiết kế thanh, bó nhiên liệu lò phản ứng PWR sử dụng nhiên liệu bọc gốm"

Thursday, 21/06/2018, 11:50
Kết quả thực hiện ĐTCS năm 2013 "Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ thể tích nhiên liệu và kích thước của hạt Triso trong thiết kế thanh, bó nhiên liệu lò phản ứng PWR sử dụng nhiên liệu bọc gốm"
“Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ thể tích nhiên liệu và kích thước của hạt TRISO trong thiết kế thanh, bó nhiên liệu lò phản ứng PWR sử dụng nhiên liệu bọc gốm”

Kết quả thực hiện ĐTCS năm 2013 "“Tính toán hệ số nhân nơtron hiệu dụng của vùng hoạt lò phản ứng VVER-1000 bằng chương trình SRAC”"

Thursday, 21/06/2018, 11:51
Kết quả thực hiện ĐTCS năm 2013 "“Tính toán hệ số nhân nơtron hiệu dụng của vùng hoạt lò phản ứng VVER-1000 bằng chương trình SRAC”"
“Tính toán hệ số nhân nơtron hiệu dụng của vùng hoạt lò phản ứng VVER-1000 bằng chương trình SRAC”

Đề tài cấp Bộ “ Nghiên cứu định lượng mức ô nhiễm trong trầm tích biển ở vịnh Hạ Long bằng kỹ thuật hạt nhân”

Friday, 22/06/2018, 11:39
Đề tài cấp Bộ “ Nghiên cứu định lượng mức ô nhiễm trong trầm tích biển ở vịnh Hạ Long bằng kỹ thuật hạt nhân”
Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu định lượng mức độ ô nhiễm trong trầm tích biển ở vịnh Hạ Long bằng kỹ thuật hạt nhân” do kỹ sư Nguyễn Quang Long làm chủ nhiệm, được thực hiện trong thời gian 2 năm (6/2011-6/2013) với tổng kinh phí được cấp 800 triệu đồng.

Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Hungary

Friday, 22/06/2018, 11:39
Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Hungary
Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Hungary “Hợp tác xây dựng quy trình đo đồng thời Rn, Tn bằng Detector vết và ứng dụng tại cơ sở khai khoáng Việt Nam” do ThS. Bùi Đắc Dũng làm chủ nhiệm được thực hiện trong thời gian 2011-2013...
1
2
3
4