Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2013 “Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích Sr-90 trong mẫu sữa tươi”

Friday, 22/06/2018, 11:09
Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2013 “Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích Sr-90 trong mẫu sữa tươi”
“Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích Sr-90 trong mẫu sữa tươi”

Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2013 “Xây dựng quy trình phân tích tỷ số đồng vị 13C/12C trong mẫu sinh vật đáy hai mảnh trên khối phổ kế tỷ số đồng vị EA-IRMS”

Friday, 22/06/2018, 11:38
Đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2013 “Xây dựng quy trình phân tích tỷ số đồng vị 13C/12C trong mẫu sinh vật đáy hai mảnh trên khối phổ kế tỷ số đồng vị  EA-IRMS”
“Xây dựng quy trình phân tích tỷ số đồng vị 13C/12C trong mẫu sinh vật đáy hai mảnh trên khối phổ kế tỷ số đồng vị EA-IRMS”

Kết quả thực hiện ĐTCS năm 2013 "Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ thể tích nhiên liệu và kích thước của hạt Triso trong thiết kế thanh, bó nhiên liệu lò phản ứng PWR sử dụng nhiên liệu bọc gốm"

Thursday, 21/06/2018, 11:50
Kết quả thực hiện ĐTCS năm 2013 "Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ thể tích nhiên liệu và kích thước của hạt Triso trong thiết kế thanh, bó nhiên liệu lò phản ứng PWR sử dụng nhiên liệu bọc gốm"
“Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ thể tích nhiên liệu và kích thước của hạt TRISO trong thiết kế thanh, bó nhiên liệu lò phản ứng PWR sử dụng nhiên liệu bọc gốm”

Kết quả thực hiện ĐTCS năm 2013 "“Tính toán hệ số nhân nơtron hiệu dụng của vùng hoạt lò phản ứng VVER-1000 bằng chương trình SRAC”"

Thursday, 21/06/2018, 11:51
Kết quả thực hiện ĐTCS năm 2013 "“Tính toán hệ số nhân nơtron hiệu dụng của vùng hoạt lò phản ứng VVER-1000 bằng chương trình SRAC”"
“Tính toán hệ số nhân nơtron hiệu dụng của vùng hoạt lò phản ứng VVER-1000 bằng chương trình SRAC”

Đề tài cấp Bộ “ Nghiên cứu định lượng mức ô nhiễm trong trầm tích biển ở vịnh Hạ Long bằng kỹ thuật hạt nhân”

Friday, 22/06/2018, 11:39
Đề tài cấp Bộ “ Nghiên cứu định lượng mức ô nhiễm trong trầm tích biển ở vịnh Hạ Long bằng kỹ thuật hạt nhân”
Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu định lượng mức độ ô nhiễm trong trầm tích biển ở vịnh Hạ Long bằng kỹ thuật hạt nhân” do kỹ sư Nguyễn Quang Long làm chủ nhiệm, được thực hiện trong thời gian 2 năm (6/2011-6/2013) với tổng kinh phí được cấp 800 triệu đồng.

Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Hungary

Friday, 22/06/2018, 11:39
Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Hungary
Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Hungary “Hợp tác xây dựng quy trình đo đồng thời Rn, Tn bằng Detector vết và ứng dụng tại cơ sở khai khoáng Việt Nam” do ThS. Bùi Đắc Dũng làm chủ nhiệm được thực hiện trong thời gian 2011-2013...

Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích một số tác nhân trong bụi khí có khả năng gây bệnh đường hô hấp”

Friday, 22/06/2018, 11:40
Đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích một số tác nhân trong bụi khí có khả năng gây bệnh đường hô hấp”
Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích một số tác nhân trong bụi khí có khả năng gây bệnh đường hô hấp” do thạc sĩ Võ Thị Anh làm chủ nhiệm được thực hiện trong thời gian 24 tháng (8/2010-8/2012)...

Đề tài KHCN cấp Bộ giai đoạn 2009-2011“Nghiên cứu xây dựng hệ thiết bị phân tích độ tro sử dụng kỹ thuật PGNAA với nguồn phát nơtron”

Friday, 22/06/2018, 11:15
Đề tài KHCN cấp Bộ giai đoạn 2009-2011“Nghiên cứu xây dựng hệ thiết bị phân tích độ tro sử dụng kỹ thuật PGNAA với nguồn phát nơtron”
Đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ giai đoạn 2009-2011“Nghiên cứu xây dựng hệ thiết bị phân tích độ tro sử dụng kỹ thuật PGNAA với nguồn phát nơtron” do Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân chủ trì thực hiện và tiến sĩ Nguyễn Thanh Tùy làm chủ nhiệm. Đề tài được đặt ra để đạt 2 mục tiêu: 1) Xây dựng được một hệ thiết bị phân tích độ tro của than sử dụng kỹ thuật PGNAA để phục vụ công tác khai thác và sản xuất than; 2) Thực hiện nội dung của Dự án RAS/8/107 “Tối ưu hoá quá trình thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản bằng sử dụng kỹ thuật hạt nhân” nhằm xây dựng thiết bị cho Phòng thí nghiệm Vùng của IAEA tại Hà Nội. Thiết bị chế tạo được dùng để biểu diễn kỹ thuật đo PGNAA trong các khóa đào tạo tổ chức tại Việt Nam.

Đề tài KHCN cấp Bộ "Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ sớm"

Friday, 22/06/2018, 11:12
Đề tài KHCN cấp Bộ "Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ sớm"

"Nghiên cứu chế tạo thiết bị quan trắc cảnh báo phóng xạ sớm” do tiến sĩ Đặng Quang Thiệu làm chủ nhiệm được thực hiện trong 2 năm 2008-2010

Nhiệm vụ theo Nghị định thư với CHLB Đức

Friday, 22/06/2018, 11:41
Nhiệm vụ theo Nghị định thư với CHLB Đức

Nhiệm vụ theo Nghị định thư với CHLB Đức “Nghiên cứu ảnh hưởng của cacbon hữu cơ đất đến khả năng liên kết và di chuyển dư lượng thuốc trừ sâu vào nông sản,rau và nước bằng kỹ thuật đánh dấu đồng vị Cacbon-14 theo lysinmeter” do TS Đặng Đức Nhận làm chủ nhiệm đã được triển khai thực hiện trong 2 năm 2007-2008

1
2
3
4
5