Đề tài, dự án đã triển khai

Danh sách đề tài, nhiệm vụ các cấp năm 2021
Đề tài, nhiệm vụ cấp nhà nước: Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân và phản ứng hạt nhân trên các thiết bị lớn của trung tâm nghiên cứu hạt nhân tiên tiến trên thế giới (Chủ nhiệm: TS. Lê Xuân Chung); Nghiên cứu thiết kế lò phản ứng hạt nhân nhỏ sử dụng bó nhiên liệu của lò phản ứng AP1000 (TS. Hoàng Văn Khánh); Nghiên cứu sự cố bật thanh điều khiển ra khỏi vùng hoạt các lò phản ứng PWR nạp tải nhiên liệu UO2 và MOX/UO2 (TS. Phạm Như Việt Hà)
 

 
 

Kết quả nổi bật

Kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ về “Nghiên cứu tích hợp các nguồn dữ liệu quan trắc phóng xạ trực tuyến (online) và quy trình xử lý số liệu” – Mã số ĐTCB.03/19/VKH&KTHN Kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ về “Nghiên cứu tích hợp các nguồn dữ liệu quan trắc phóng xạ trực tuyến (online) và quy trình xử lý số liệu” – Mã số ĐTCB.03/19/VKH&KTHN
Hiện nay, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đang vận hành và quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường(QT-CB PXMT)bao gồm 11 trạm thuộc khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ và 01 Trung tâm điều hành đặt tại Viện KH&KTHN. Các thiết bị quan trắc PXMT trực tuyến được thiết kế chế tạo với các công nghệ ghi đo, truyền tải, định dạng và lưu trữ số liệu quan trắc khác nhau của 03 nước Đức, Nhật Bản và Việt Nam
 

 

Bài báo quốc tế đã đăng tải

Danh mục công trình công bố quốc tế năm 2020
1. Y.L. Sun, …, L.X. Chung, B.D. Linh, et al., “Restoration of the natural E(1/2+1 ) - E(3/2+1 ) energy splitting in odd-K isotopes towards N = 40”, Physics Letters B 802, 135215 (2020). (ISI) 2. C. Lizarazo, …, L.X. Chung, B.D. Linh, et al., “Metastable States of 92,94Se: Identification of an Oblate K Isomer of 94Se and the GroundState Shape Transition between N = 58 and 60”, Physical Review Letters 124, 222501 (2020). (ISI) 3. A. Frotscher, …, L.X. Chung, B.D. Linh, et al., “Sequential Nature of (p,3p)Two-Proton Knockout from Neutron-Rich Nuclei”, Physical Review Letters 125, 012501 (2020). (ISI)