Đề tài, dự án đã triển khai

Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp nhà nước năm 2011
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của phóng xạ phát ra từ nhà máy điện hạt nhân trong điều kiện hoạt động bình thường và khi xảy ra sự cố tại hai cấp độ khác nhau: cấp độ 1: Anomaly và cấp độ 3: Serious Incident; 2011-2014
 

 
 

Kết quả nổi bật

Kết quả thực hiện đề tài cấp Cơ sở “Xác định 210Pb trong mẫu sol khí bằng kỹ thuật phân tích hạt nhân” Kết quả thực hiện đề tài cấp Cơ sở “Xác định 210Pb trong mẫu sol khí bằng kỹ thuật phân tích hạt nhân”
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xác định 210Pb trong mẫu sol khí bằng kỹ thuật phân tích hạt nhân” do ThS. Dương Đức Thắng làm chủ nhiệm được phê duyệt giao thực hiện trong thời gian 01 năm từ tháng 01/2017 đến 12/2017 với tổng kinh phí là 70 triệu đồng. 210Pb là đồng vị phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên, thuộc chuỗi phân rã phóng xạ 238U. 210Pb có thời gian bán rã 22.20 năm, đỉnh phổ gamma đặc trưng 46.539 keV với cường độ 4.25%. Trong sol khí, 210Pb chủ yếu được sinh ra từ khí trơ phóng xạ 222Rn, đây cũng là sản phẩm trong chuỗi phân rã của 238U.