Đề tài, dự án đã triển khai

Danh mục đề tài, nhiệm vụ, dự án các cấp năm 2022
1. Quan trắc phóng xạ môi trường tại Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và quan trắc phân tích phóng xạ nước đầu nguồn sông Hồng, sông Kỳ Cùng; TS. Trịnh Văn Giáp 2. Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường giai đoạn 2020-2022; ThS. Bùi Đắc Dũng 3. Điều tra, đánh giá, xây dựng bộ dữ liệu phông phóng xạ môi trường trong khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng sớm bởi sự cố hạt nhân ngoài biên giới phía Bắc phục vụ công tác ứng phó sự cố (giai đoạn 2: 2020-2022); ThS. Nguyễn Hữu Quyết
 

 
 

Kết quả nổi bật

Kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở 2021 “Nghiên cứu, sử dụng phần mềm mô phỏng ARGOS đánh giá phạm vi, mức độ ảnh hưởng của phóng xạ từ một số sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành cảng đến Việt Nam” Kết quả thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở 2021 “Nghiên cứu, sử dụng phần mềm mô phỏng ARGOS đánh giá phạm vi, mức độ ảnh hưởng của phóng xạ từ một số sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành cảng đến Việt Nam”
Nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2021 “Nghiên cứu, sử dụng phần mềm mô phỏng ARGOS đánh giá phạm vi, mức độ ảnh hưởng của phóng xạ từ một số sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành cảng đến Việt Nam” do ThS. Dương Đức Thắng làm chủ nhiệm được thực hiện với mục tiêu chính là khai thác sử dụng hiệu quả phần mềm ARGOS để đưa ra được các bản đồ về xu hướng phát tán của các nhân phóng xạ (theo 2 mùa: mùa hè và mùa đông) và đánh giá được liều bức xạ đối với con người và môi trường từ sự cố nhà máy điện hạt nhân Phòng Thành Cảng của Trung Quốc đến Việt Nam theo một số kịch bản tai nạn tương ứng với ba cấp sự cố (4, 5, 6 - theo thang sự cố INES) phục vụ công tác xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố.