Giới thiệu Viện khoa học và kỹ thuật Hạt Nhân

Friday, 28/10/2011, 00:00

Tên tổ chức: Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN)

Tên tiếng Anh: Institute for Nuclear Science and Technology (INST)

Địa chỉ:   179 Đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

                 Số điện thoại: +84. 24.37564926,   Số Fax: +84.24.38363295

Cơ quan chủ quản: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN)

Cơ quan quyết định thành lập: Quyết định số 18/CT ngày 21/01/1991 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ký.

Chức năng nhiệm vụ theo quy định của cơ quan chủ quản:

(Ban hành kèm theo Quyết định số 525/QĐ-VNLNT ngày 09/12/2019 của Viện trưởng Viện NLNTVN về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện KH&KTHN)

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (dưới đây gọi tắt là Viện) có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực khoa học hạt nhân.

2. Nghiên cứu, triển khai các vấn đề về khoa học và phát triển công nghệ mới, công nghệ cao trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

3. Nghiên cứu, triển khai về an toàn bức xạ và an toàn hạt nhân.

4. Thực hiện nghiên cứu chuẩn đo lường bức xạ; kiểm chuẩn các thiết bị bức xạ và thiết bị đo lường bức xạ.

5. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hạt nhân, kỹ thuật đồng vị và các kỹ thuật liên quan trong các ngành kinh tế - xã hội.

6. Nghiên cứu, chế tạo, sửa chữa và cung cấp vật liệu, thiết bị phục vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

7. Thực hiện quan trắc và cảnh báo phóng xạ, nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường; tham gia ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

8. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thu gom, quản lý các nguồn phóng xạ và vật liệu hạt nhân.

9. Tư vấn, thẩm định, giám định, hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật hạt nhân trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

10. Thực hiện dịch vụ đào tạo và cấp chứng chỉ trong lĩnh vực an toàn bức xạ, kiểm tra không phá hủy (NDT) và các lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật.

11. Tham gia nghiên cứu, sản xuất và cung cấp các dược chất phóng xạ ứng dụng trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật.

12. Tham gia đào tạo, hợp tác liên kết đào tạo đại học, sau đại học và các loại hình đào tạo khác về chuyên ngành khoa học công nghệ hạt nhân và các lĩnh vực liên quan.

13. Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

14. Tổ chức hội nghị, hội thảo để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý về tổ chức, nhân lực, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu của Viện theo phân cấp của Viện Năng lượng nguyên tử Việt nam và quy định của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam giao.

Tổ chức và nhân lực:

Lãnh đạo:

        Viện trưởng:              01

        Phó Viện trưởng:      01

Cơ cấu tổ chức:

Gồm 2 Phòng chức năng và 5 đơn vị chuyên môn:

1.    Phòng Hành chính và Tổ chức

2.    Phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế

3.    Trung tâm Vật lý hạt nhân

4.    Trung tâm Quan trắc phóng xạ và đánh giá tác động môi trường

5.    Trung tâm An toàn bức xạ

6.    Trung tâm Năng lượng hạt nhân

7.    Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân 

Cơ cấu cán bộ, viên chức và người lao động khác:

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân hiện có 101 cán bộ, trong đó có 81 cán bộ trong biên chế, 09 cán bộ hợp đồng lao động hường lương ngân sách nhà nước và 11 hợp đồng lao động hưởng lương từ các nguồn kinh phí khác. Trình độ cán bộ:

-        Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ:    13

-        Thạc sĩ:                                             36

-        Đại học:                                            34

-        Kỹ thuật viên và sơ cấp                  18

                      Tổng                                    101

Lượt xem: 6752