Lãnh đạo Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân qua các thời kỳ

Thursday, 30/01/2014, 00:00

 

Lãnh đạo Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân qua các thời kỳ

Giai đoạn 1991-1993:

          1. GS-TSKH Trần Hữu Phát          Viện trưởng

          2. PGS-TS Trần Thanh Minh         Phó Viện trưởng

          3 TS Huỳnh Thượng Hiệp              Phó Viện trưởng

Giai đoạn 1994-1997:

          1. PGS-TS Trần Thanh Minh          Viện trưởng

          2. PGS-TS Hoàng Đắc Lực             Phó Viện trưởng

          3. TS Huỳnh Thượng Hiệp              Phó Viện trưởng

Giai đoạn 1998- 2001:

          1. TS Võ Văn Thuận                        Viện trưởng

          2. TS Hà Văn Thông                        Phó Viện trưởng

          3. KS Phạm Quang Điện                 Phó Viện trưởng (Mất năm 1999)

          4. PGS-TS Trần Đại Nghiệp            Phó Viện trưởng

Giai đoạn 2001- 2005:

          1. TS Võ Văn Thuận                        Viện trưởng

          2. TS Hà Văn Thông                        Phó Viện trưởng

          3. TS Đặng Đức Nhận                     Phó Viện trưởng    

Giai đoạn 2006- 2008:

          1. TS Lê Văn Hồng                          Viện trưởng

          2. TS Hoàng Hoa Mai                     Phó Viện trưởng

          3. TS Trịnh Văn Giáp                      Phó Viện trưởng    

Giai đoạn từ 2008 đến 2010:

          1. TS Trịnh Văn Giáp                      Viện trưởng

          2. TS Hoàng Hoa Mai                     Phó Viện trưởng

          3. KS Đặng Hoàn Thành                Phó Viện trưởng

Giai đoạn từ 2010 đến 5/2013:

          1. TS Trịnh Văn Giáp                      Viện trưởng

          2.  KS Đặng Hoàn Thành              Phó Viện trưởng

          3. TS. Đặng Quang Thiệu             Phó Viện trưởng

Giai đoạn từ 8/2013 đến tháng 5/2016

          1. TS. Trịnh Văn Giáp                     Viện trưởng

          2. KS. Đặng Hoàn Thành              Phó Viện trưởng

          3. TS. Nguyễn Tuấn Khải              Phó Viện trưởng

Giai đoạn từ 6/2016 đến tháng 10/2016

          1. TS. Trịnh Văn Giáp                     Viện trưởng

          2. KS. Đặng Hoàn Thành              Phó Viện trưởng

          3. TS. Nguyễn Tuấn Khải              Phó Viện trưởng

          4. ThS. Nguyễn Hữu Quyết           Phó Viện trưởng

Giai đoạn từ 11/2016 đến tháng  5/2017

          1. TS. Trịnh Văn Giáp                     Viện trưởng

          2. KS. Đặng Hoàn Thành               Phó Viện trưởng

          3. ThS. Nguyễn Hữu Quyết            Phó Viện trưởng

Giai đoạn từ 6/2017 đến tháng  7/2017

          1. TS. Trịnh Văn Giáp                    Viện trưởng

          2. KS. Đặng Hoàn Thành               Phó Viện trưởng

          3. ThS. Nguyễn Hữu Quyết           Phó Viện trưởng

          4. PGS.TS. Phạm Đức Khuê         Phó Viện trưởng

Giai đoạn từ 7/2017 đến tháng  6/2018

          1. TS. Trịnh Văn Giáp                    Viện trưởng

          2. ThS. Nguyễn Hữu Quyết           Phó Viện trưởng

          3. PGS.TS. Phạm Đức Khuê         Phó Viện trưởng

Giai đoạn từ 7/2018 đến 5/2020

          1. PGS.TS. Phạm Đức Khuê         Phó Viện trưởng, Phụ trách Viện

          2. ThS. Nguyễn Hữu Quyết           Phó Viện trưởng

Giai đoạn từ 5/2020 đến 6/2021

          1. PGS.TS. Phạm Đức Khuê         Viện trưởng

          2. ThS. Nguyễn Hữu Quyết           Phó Viện trưởng

Giai đoạn từ 6/2021 đến nay

          1. PGS.TS. Phạm Đức Khuê         Viện trưởng

          2. TS. Nguyễn Hữu Quyết              Phó Viện trưởng

          3. TS. Phạm Ngọc Đồng                 Phó Viện trưởng

Lượt xem: 7036