Những hình thức khen thưởng đã đạt được

Friday, 18/11/2011, 00:00

Năm 2009 : Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ (Quyết định số 113/QĐ-BKHCN ngày 28/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ).

Năm 2010 : Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (Quyết định số 168/QĐ-BKHCN ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

Năm 2012: Đạt  danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (Quyết định số 59/QĐ-BKHCN ngày 15/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

Năm 2014: Đạt  danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (Quyết định số 88/QĐ-BKHCN ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Lượt xem: 4731