VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Hồ sơ năng lực