Phòng Hành chính và tổ chức

Tuesday, 09/08/2016, 15:26

Chịu trách nhiệm quản lý các mặt công tác sau:

        - Tổ chức-cán bộ

        - Hành chính-quản trị

        - Xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn-xây dựng nhỏ

        - Phòng cháy-chữa cháy, an ninh cơ quan