Phòng Kế hoạch và Hợp tác quốc tế

Monday, 06/02/2023, 10:11

Chức năng, nhiệm vụ chính

        - Công tác kế hoạch

        - Công tác hợp tác quốc tế

        - Quản lý các hoạt động NC-TK

        - Quản lý các hoạt động DV-SX-KD

        - Quản lý Thư viện, hoạt động thông tin, quảng cáo, tuyên truyền

        - Quản lý An toàn bức xạ, hạt nhân

        - Công tác kế toán, tài vụ, tài chính.