Một số thành tựu tiêu biểu

Monday, 15/10/2018, 00:00

Một số thành tựu đã đạt được trong 5 năm gần đây:

Đề tài:

- Trung tâm là đơn vị trực tiếp chủ trì thực hiện thành công 04 đề tài cấp quốc gia (03 đề tài thuộc quỹ NAFOSTED, 01 đề tài thuộc chương trình hợp tác song phương Việt Pháp LIA) và 01 đề tài cấp cơ sở.

- Trung tâm đang trực tiếp chủ trì thực hiện 03 đề tài cấp quốc gia (02 đề tài thuộc quỹ NAFOSTED, 01 đề tài thuộc chương trình phát triển Vật lý), 01 đề tài cấp bộ và 01 đề tài cấp cơ sở.

Các hoạt động khoa học:

- Tổ chức thành công 02 hội nghị quốc tế về “The International Symposium on Physics of Unstable Nuclei” (ISPUN14, ISPUN17) được cộng đồng Vật lý hạt nhân thế giới đánh giá cao.

- Thành viên của các dự án hợp tác quốc tế lớn: Shell Evolution And Search for Two-plus energies At RIBF (SEASTAR), Delving Isospin dependence of Short range Correlations Via knockout Reactions (DISCOveRy), Optimized Energy Degrading Optics for RI beam (OEDO).

- Hợp tác với các trường đại học và trung tâm nghiên cứu trên thế giới như Viện hạt nhân Orsay (IPN, Orsay), Đại học tổng hợp Milan, Đại học Michigan (MSU), Đại học tổng hợp Brussels (Bỉ) và các trường đại học, viện nghiên cứu của Nhật Bản ….

Danh mục các bài báo đã được đăng tải trên các tạp chí quốc tế

Năm 2017

1

Nancy Paul, L. X. Chung,  B. D. Linh, et al. “Are There Signatures of Harmonic Oscillator Shell Gaps Far from Stability? –First Spectroscopy of 110Zr” Phys. Rev. Lett. 118, 032501 (2017).

2

 F. Flavigny,et al.,  L.X. Chung, B. D. Linh. “Shape Evolution in Neutron-rich Krypton Isotopes beyond N = 60: First spectroscopy of 98,100Kr” Phys. Rev. Lett. 118, 242501 (2017).

3

L. Olivier, L. X. Chung et al. “Persistence of the Z=28 Shell Gap Around 78Ni: First Spectroscopy of 79Cu”, Phys. Rev. Lett. 119, 192501 (2017).

4

L. X. Chung et al. “The dominance of the ν(0d5/2)2 configuration in the N = 8 shell in 12Be from the breakup reaction on a proton target at intermediate energy”, Phys. Lett. B 774, 559 (2017).

5

 C.M. Shand, L.X. Chung, B. D. Linh, et al. “Shell evolution beyond Z = 28 and N = 50: Spectroscopy of 81,82,83,84Zn”, Phys. Lett. B 773, 492-497.

6

S. Chen, et al., L. X. Chung, B. D. Linh. “Low-lying structure and shape evolution in neutron-rich Se isotopes”,Phys. Rev. C 95, 041302(R) (2017).

7

M. Lettmann, et al., L.X. Chung, B. D. Linh. “Triaxiality of neutron-rich 84,86,88Ge from low-energy nuclear spectra”, Phys. Rev. C 96, 011301(R) (2017).

8

Bui Minh Loc, Naftali Auerbach, and Dao T. Khoa., “Single-charge-exchange reactions and the neutron density at the surface of the nucleus”, Physical Review C 96, 014311 (2017).

9

Nguyen Van Do, Pham Duc Khue, Kim Tien Thanh, Nguyen Thi Hien, Guinyun Kim,Kwangsoo Kim, Sung-Gyun Shin, Yong-Uk Kye, Moo-Hyun Cho. “Measurement of isomeric yield ratios of 99m,g;101m,g;102m,gRh in the natPd(γ,pxn) reactions with the bremsstrahlung end-point energies of 50–70 MeV”, Applied Radiation and Isotopes, 128 (2017) 148-153.

10

Nguyen Van Do, Pham Duc Khue, Kim Tien Thanh, Nguyen Thi Hien, Guinyun Kim, Kwangsoo Kim, Sung-Gyun Shin, Yong-Uk Kye, Moo-Hyun Cho. “Thermal neutron cross-section and resonance integral of the 152Sm(n,γ)153Sm reaction induced by pulsed neutrons”, Radiation Physics and Chemistry, 139 (2017)109-9-113.

11

 Nguyen Thi Hien, Guinyun Kim, Kwangsoo Kim, Muhammad Nadeem, Md. Shakilur Rahman,  Nguyen Van Do, Pham Duc Khue,  Kim Tien Thanh, Sung-Gyun Shin,  Moo-Hyun Cho. “Measurement of isomeric yield ratios for the 110Pd(g,n)109m,gPd reaction”, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 311 (2017) 1559-1564.

Năm 2016

1

 Ngo Hai Tan, Doan Thi Loan, Dao T.Khoa, J. Margueron, “Mean-field study of hot β-stable protoneutron star matter: Impact of the symmetry energy and nucleon effective mass”, Physical Review C93, 035806 (2016).

2

Dao T. Khoa, Nguyen Hoang Phuc, Doan Thi Loan, and Bui Minh Loc, “Nuclear mean field and double-folding model of the nucleus-nucleus optical potential”, Physical Review C94, 034612 (2016).

Năm 2015

1

T. V. Nhan Hao, Bui Minh Loc, and Nguyen Hoang Phuc, “Low-energy nucleon-nucleus scattering within the energy density functional approach”, Phys. Rev. C 92 (2015) 014605

2

Doan Thi Loan, Bui Minh Loc, and Dao T. Khoa, “Extended Hartree-Fock study of the single-particle potential: The nuclear symmetry energy, nucleon effective mass, and folding model of the nucleon optical potential”, Phys. Rev. C 92 (2015) 034304

3

Le Xuan Chung, Oleg A. Kiselev, Dao T. Khoa, and Peter Egelhof, “Elastic proton scattering at intermediate energies as a probe of the 6,8He nuclear matter densities”, Phys. Rev. C 92 (2015) 034608

4

Le Xuan Chung et al., ”Extension of the N=40 Island of Inversion towards N=50: Spectroscopy of 66Cr, 70,72Fe”, Phys. Rev. Lett. 115, (2015) 192501

Năm 2014

1

Bui Minh Loc, Dao T. Khoa, and R. G. T. Zegers, “Charge-exchange scattering to the isobaric analog state at medium energies as a probe of the neutron skin”, Phys. Rev. C 89 (2014) 024317

2

Dao T. Khoa, Bui Minh Loc and Dang Ngoc Thang, “Folding model study of the charge-exchange scattering to the isobaric analog state and implication for the nuclear symmetry energy”, Eur. Phys. J. A (2014) 50: 34

Năm 2013

1

D.C. Cuong, D.T. Khoa, Y. Kanada-Enyo, “Folding model analysis of the inelastic alpha+12C  scattering at medium energies…” Physical Review C (in press)

 

 

Lượt xem: 2540