Giới thiệu trung tâm Năng lượng hạt nhân

Friday, 18/11/2011, 00:00

Điện thoại liên hệ: 04 37561332

 Lãnh đạo Trung tâm:        

- Giám đốc trung tâm: TS. Phạm Như Việt Hà

            Di động:    01632840958

            E-mail:  hapnv0915@gmail.com

- Phó giám đốc trung tâm: ThS. Trần Việt Phú

            Di động:  0976321051

            Email: tvietphu@gmail.com

Nhân lực:

- Tổng số:                          13

 - Cơ cấu theo trình độ chuyên môn:

         Tiến sĩ:                      1

         Thạc sĩ:                     6       

         Đại học:                    6 

Chức năng, nhiệm vụ chính:

Trung tâm có các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

         - Nghiên cứu lựa chọn công nghệ cho nhà máy điện hạt nhân (NM ĐHN) của Việt Nam

         - Tham gia thẩm định thiết kế của NMĐHN sẽ nhập vào Việt Nam

         - Nghiên cứu tiếp nhận chuyển giao công nghệ ĐHN

         - Từng bước nghiên cứu, tiến tới tự thiết kế các thiết bị của NM ĐHN

Lượt xem: 2470