VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Một số thành tựu tiêu biểu

Một số thành tựu tiêu biểu

Tuesday, 29/11/2011, 00:00

- Là đơn vị trực tiếp chủ trì đề tài KC-09-17 thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước về kỹ thuật hạt nhân KC-09 (1992-1995) ” Nghiên cứu chiến lược phát triển kỹ thuật và năng lượng hạt nhân ở Việt Nam” có thể xem như là nghiên cứu trong nước đầu tiên về điện hạt nhân.

- Trực tiếp thực hiện 6 tiểu mục trong nội dung đề tài KH-09-04:” Xác định căn cứ khoa học, kinh tế, xã hội cho chương trình phát triển điện hạt nhân”, (1996-1999), thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước về chính sách và chiến lược phát triển năng lượng bền vững KH-09.

- Phối hợp tham gia cùng Bộ Công thương thực hiện Dự án “Nghiên cứu tổng quan phát triển nhà máy điện nguyên tử ở Việt Nam” (1996-1998).

- Tham gia thực hiện đề án nghiên cứu làm rõ 7 vấn đề liên quan đến chương trình phát triển điện hạt nhân của Việt Nam (2001-2003).

- Tham gia thực hiện đề tài độc lập cấp Nhà nước về “Xây dựng cơ sở hạ tầng R-D cho phát triển điện hạt nhân” (2003-2005).

Kết quả của các đề tài thuộc chương trình KHCN cấp Nhà nước KC-09 và KH – 09 do Viện KH&KTHN thực hiện là những nghiên cứu tiên phong về điện hạt nhân và trở thành cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo phục vụ cho Dự án tiền khả thi về điện hạt nhân ở Việt Nam. Những công trình nghiên cứu liên tục trong nhiều năm qua về điện hạt nhân của Viện đã góp phần không nhỏ trong việc tư vấn cho Đảng và Nhà nước quyết định đưa điện nguyên tử vào Việt nam.
 

Lượt xem: 2239