Giới thiệu trung tâm Năng lượng hạt nhân

Wednesday, 10/01/2018, 16:01

Chức năng, nhiệm vụ chính:

     - Nghiên cứu lựa chọn công nghệ cho nhà máy điện hạt nhân (NM ĐHN) của Việt Nam

     - Tham gia thẩm định thiết kế của NMĐHN sẽ nhập vào Việt Nam

     - Nghiên cứu tiếp nhận chuyển giao công nghệ ĐHN

     - Từng bước nghiên cứu, tiến tới tự thiết kế các thiết bị của NM ĐHN

Một số thành tựu tiêu biểu

Wednesday, 04/01/2012, 00:44
Là đơn vị trực tiếp chủ trì đề tài KC-09-17 thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước về kỹ thuật hạt nhân KC-09 (1992-1995) ” Nghiên cứu chiến lược phát triển kỹ thuật và năng lượng hạt nhân ở Việt Nam” có thể xem như là nghiên cứu trong nước đầu tiên về điện hạt nhân. Trực tiếp thực hiện 6 tiểu mục trong nội dung đề tài KH-09-04:” Xác định căn cứ khoa học, kinh tế, xã hội cho chương trình phát triển điện hạt nhân”, (1996-1999), thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước về chính sách và chiến lược phát triển năng lượng bền vững KH-09.