VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Trung tâm Năng lượng hạt nhân

Một số thành tựu tiêu biểu

Wednesday, 04/01/2012, 00:44
Là đơn vị trực tiếp chủ trì đề tài KC-09-17 thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước về kỹ thuật hạt nhân KC-09 (1992-1995) ” Nghiên cứu chiến lược phát triển kỹ thuật và năng lượng hạt nhân ở Việt Nam” có thể xem như là nghiên cứu trong nước đầu tiên về điện hạt nhân. Trực tiếp thực hiện 6 tiểu mục trong nội dung đề tài KH-09-04:” Xác định căn cứ khoa học, kinh tế, xã hội cho chương trình phát triển điện hạt nhân”, (1996-1999), thuộc Chương trình KHCN cấp Nhà nước về chính sách và chiến lược phát triển năng lượng bền vững KH-09.