Giới thiệu trung tâm An toàn hạt nhân

Friday, 18/11/2011, 00:00

Điện thoại liên hệ: 04 37916815

Ban giám đốc trung tâm:

Phó giám đốc phụ trách: TS. Hoàng Minh Giang

         Điện thoại: 0903293997

         Email: hoang_giang406@yahoo.com

Cơ cấu tổ chức:

Gồm 4 nhóm nghiên cứu sau đây :

         - Nhóm phân tích an toàn thủy nhiệt

         - Nhóm nghiên cứu sự cố nặng

         - Nhóm tính toán động học lò phản ứng

         - Nhóm phân tích an toàn xác suất

Nhân lực:

 - Tổng số cán bộ:   12

 - Cơ cấu theo trình độ chuyên môn:

         Tiến sỹ:       2

         Thạc sỹ:      4

         Đại học:      6

Chức năng, nhiệm vụ chính :

         - Nghiên cứu tìm hiểu các kiến thức chung về phân tích và đánh giá an toàn nhà máy điện hạt nhân;

         - Nghiên cứu vật lý lò phản ứng trong các quá trình chuyển tiếp và sự cố, tai nạn;

        - Nghiên cứu các hiện tượng vật lý, các đặc trưng nhiệt thủy động của lò phản ứng và các hệ thống công nghệ của nhà máy điện hạt nhân trong các quá trình chuyển tiếp và sự cố, tai nạn;

         - Nghiên cứu diễn biến và động thái của nhiên liệu trong các tình huống chuyển tiếp và sự cố, tai nạn;

         - Nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích và đánh giá an toàn vùng hoạt LPU trong các điều kiện chuyển tiếp và sự cố;

         - Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các chuẩn an toàn quốc tế, khu vực và Việt nam; 

         - Huấn luyện, nâng cáo trình độ cho cán bộ nghiên cứu về các phương pháp và công cụ phân tích an toàn hạt nhân.

Lượt xem: 2674