Giới thiệu trung tâm An toàn bức xạ

Thursday, 30/01/2014, 00:00

Điện thoại liên hệ: 024 37561331

- Giám đốc trung tâm: TS. Lê Ngọc Thiệm

        Điện thoại:  0915119219

        Email: thiemfrabord@yahoo.com; thiem.lnt@gmail.com

-  Phó giám đốc trung tâm: ThS. Hồ Quang Tuấn

        Điện thoại: 0983572050

        Email: tuanhq.11@gmail.com

 

Cơ cấu tổ chức

Phòng chuẩn và đo liều bức xạ

Nhân lực

Số lượng:    12             

-Cơ cấu theo trình độ chuyên môn

        Tiến sĩ:                   1

        Thạc sĩ:                  6

        Đại học:                  5

Chức năng, nhiệm vụ chính

- Nghiên cứu và đánh giá ATBX trong các lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình;

- Nghiên cứu các phương pháp đo lường bức xạ; đánh giá liều nghề nghiệp, liều bệnh nhân trong y tế;

- Duy trì hoạt động của Phòng chuẩn liều bức xạ cấp II; thực hiện chuẩn đo lường bức xạ, kiểm chuẩn các thiết bị bức xạ và thiết bị đo lường bức xạ;

- Đào tạo về an toàn bức xạ;

- Thực hiện các dịch vụ về ATBX;

- Tham gia ứng phó, xử lý các sự cố bức xạ và hạt nhân.

Lượt xem: 8116