Giới thiệu trung tâm Quan trắc phóng xạ & Đánh giá tác động môi trường

Thursday, 30/01/2014, 00:00

Giới thiệu trung tâm Quan trắc phóng xạ & Đánh giá tác động môi trường

 

Điện thoại liên hệ: 024 37564926

- Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

        Điện thoại: 0963958982

        Email: thuhaus@gmail.com

- Giám đốc: ThS. Dương Văn Thắng

        Điện thoại: 0976915877

        Email: dvthangnb@gmail.com

Nhân lực

- Số lượng: 12    

- Cơ cấu theo trình độ chuyên môn

            Tiến sĩ: 01

            Thạc sĩ: 06

            Đại học: 05

Chức năng, nhiệm vụ chính

- Nghiên cứu và phát triển các phương pháp và kỹ thuật quan trắc, kiểm soát, phân tích và đánh giá tác động môi trường.

- Thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đánh giá tác động môi trường và triển khai các dịch vụ kỹ thuật liên quan.

- Quản lý và vận hành Trung tâm điều hành, Trạm quan trắc phóng xạ môi trường ở khu vực phía Bắc và điều phối hoạt động Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia.

- Tham gia hội nhập các hoạt động kiểm soát, nghiên cứu và cảnh báo tình trạng phóng xạ môi trường trong khu vực và quốc tế.

- Tham gia công tác đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực quan trắc phóng xạ và đánh giá tác động môi trường.

Lượt xem: 7593