VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Giới thiệu trung tâm Quan trắc phóng xạ & Đánh giá tác động môi trường

Giới thiệu trung tâm Quan trắc phóng xạ & Đánh giá tác động môi trường

Thursday, 30/01/2014, 00:00

Điện thoại liên hệ: 04 37561331

- Giám đốc: ThS. Bùi Đắc Dũng

        Điện thoại: 0904117634

        Email: dacdung@gmail.com, dacdung@vinatom.gov.vn

- Phó giám đốc: TS. Vương Thu Bắc

        Điện thoại: 0904279216

        Email: vtbac@vinatom.gov.vnvtbac@yahoo.com

Cơ cấu tổ chức

- Phòng môi trường

Nhân lực

- Số lượng:     12    

- Cơ cấu theo trình độ chuyên môn

        Tiến sĩ:                1

        Thạc sĩ:               6

         Đại học:              5

Chức năng, nhiệm vụ chính

- Nghiên cứu và phát triển các phương pháp và kỹ thuật quan trắc, kiểm soát, phân tích phóng xạ và đánh giá tác động môi trường;

- Quản lý, vận hành Trung tâm điều hành, Trạm quan trắc phóng xạ môi trường khu vực miền Bắc và điều phối hoạt động Mạng Quan trắc và Cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia;

- Thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đánh giá tác động môi trường và triển khai các dịch vụ kỹ thuật liên quan;

- Tham gia hội nhập các hoạt động kiểm soát, nghiên cứu và cảnh báo tình trạng phóng xạ môi trường trong khu vực và quốc tế;

- Tham gia công tác đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực quan trắc phóng xạ và đánh giá tác động môi trường.

Lượt xem: 3950