Một số thành tựu tiêu biểu

Thursday, 30/01/2014, 00:00

- Phân tích hoạt độ các đồng vị phóng xạ U, Th, 40K, 134Cs, 137Cs, 7Be, 90Sr, 210Pb, 238Pu, 239+240Pu, 226Ra, 7Be, 3H, tổng hoạt độ phóng xạ α, β… trong các đối tượng môi trường khác nhau (đất, nước, không khí, lương thực-thực phẩm) trên các hệ phổ kế α, γ phông thấp và hệ đo tổng hoạt độ α, β phông thấp phục vụ nghiên cứu và quan trắc phóng xạ môi trường và các nhu cầu của xã hội.

- Phân tích các nguyên tố kim loại trong các loại mẫu môi trường (đất, nước, không khí, lương thực và thực phẩm) bằng các phương pháp AAS, huỳnh quang tia X (XRF)…

- Thu góp mẫu bụi khí với các kích thước PM1, PM 2,5, …..PM10 bằng hệ máy chuyên dụng. Nghiên cứu xác định đặc trưng và nguồn gốc ô nhiễm bụi khí.

- Xác định nồng độ Radon, Thoron trong môi trường và nhà ở bằng phương pháp trực tiếp trên hệ AlphaGuard và phương pháp thụ động (detector vết hạt nhân) kết hợp với kỹ thuật tẩm thực điện hóa.

- Chuẩn hóa các thiết bị đo hàm lượng Radon, Thoron trong không khí sử dụng nguồn hả khí Radon chuẩn.

- Chuẩn các thiết bị đo tổng hoạt độ alpha, beta, gamma…..

- Tư vấn, khảo sát, đo đạc xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường với các tỉ lệ khác nhau; thiết kế xây dựng các trạm quan trắc phóng xạ môi trường.

- Đào tạo và chuyển giao các kỹ thuật lấy mẫu, phân tích trong môi trường (không khi, đất, nước).

- Đo đạc đánh giá các nguồn phế liệu khi nhập, xuất khẩu.

- Đánh giá tốc độ xói mòn trên đất canh tác dốc bằng kỹ thuật hạt nhân hiện đại (137Cs; 210Pb).

 - Phân tích 210Po trong mẫu nước, sinh học, thực phẩm, trầm tích và trong các loại mẫu khác trên hệ khối phổ kế al pha.

Lượt xem: 5638