Giới thiệu trung tâm Quan trắc phóng xạ & Đánh giá tác động môi trường

Wednesday, 10/01/2018, 16:04

- Nghiên cứu và phát triển các phương pháp và kỹ thuật quan trắc, kiểm soát, phân tích phóng xạ và đánh giá tác động môi trường;

- Quản lý, vận hành Trung tâm điều hành, Trạm quan trắc phóng xạ môi trường khu vực miền Bắc và điều phối hoạt động Mạng Quan trắc và Cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia;

- Thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đánh giá tác động môi trường và triển khai các dịch vụ kỹ thuật liên quan;

- Tham gia hội nhập các hoạt động kiểm soát, nghiên cứu và cảnh báo tình trạng phóng xạ môi trường trong khu vực và quốc tế;

- Tham gia công tác đào tạo và phát triển nhân lực trong lĩnh vực quan trắc phóng xạ và đánh giá tác động môi trường.

Một số thành tựu tiêu biểu

Thursday, 10/04/2014, 08:59
Phân tích hoạt độ các đồng vị phóng xạ U, Th, 40K, 134Cs, 137Cs, 7Be, 90Sr, 210Pb, 238Pu, 239+240Pu, 226Ra…; Đo nồng độ Radon trong môi trường và nhà ở...; Chuẩn các thiết bị đo hàm lượng Radon trong không khí...