Hội thảo định kỳ: Nghiên cứu vi mô các kích hoạt vô hướng trong phản ứng tán xạ Alpha không đàn hồi

Monday, 12/12/2011, 00:00

Thạc sĩ Đỗ Công Cương hiện nay làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Cơ bản và Tính toán, thuộc Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân và đang theo học năm thứ 3 chương trình tiến sĩ tại Viện Vật lý. Trước khi bảo vệ luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh sẽ trình bày seminar khoa học với cán bộ và nhân viên Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân công việc đã thực hiện trong thời gian qua. Nội dung nghiên cứu của tác giả tập trung vào các phản ứng tán xạ Alpha không đàn hồi.

Ngày 27/07/2011 Thạc sĩ Đỗ Công Cương đã trình bày nội dung báo cáo với các phương pháp nghiên cứu kích hoạt vô hướng qua các phản ứng trực tiếp sử dụng hạt alpha với spin và spin đồng vị bằng không.  Qua phân tích các số liệu tiết diện tán xạ phi đàn hồi của hạt alpha lên các bia bền 12C và 208Pb để thảo luận tính chất của các trạng thái kích thích đồng vị vô hướng. Tính chất của trạng thái 0+2 trong hạt nhân 12C đã được chỉ ra rất rõ trong kết quả và sự tồn tại và cường độ của trạng thái 2+2 được  thảo luận chi tiết. Cường độ dịch chuyển vô hướng của các trạng thái cộng hưởng khổng lồ của hạt nhân 208Pb đã được chỉ ra trong bài trình bày.


Hội thảo định kỳ do đoàn thanh niên Viện KH&KTHN tổ chức

Lượt xem: 2400

Các tin khác