Triển khai thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học của Viện KH&KTHN"

Wednesday, 26/02/2014, 00:00

Ngày 20/9/2013 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 2910/QĐ- BKHCN phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân. Theo quyết định này, Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) được phép hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quy định tại Khoản 3, Điều 4 của Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Khi thực hiện cơ chế quản lý mới, kinh phí hoạt động thường xuyên của Viện sẽ được cấp theo phương thức khoán, tương ứng với chức năng, nhiệm vụ thường xuyên được giao, đồng thời Viện  được thực hiện quyền tự chủ trong nhiều nội dung hoạt động

Để triển khai thực hiện Đề án trên, Lãnh đạo Viện cũng đã giao cho các phòng ban chức năng chuẩn bị các bước thủ tục cho việc thành lập, bổ nhiệm nhân sự để sớm đưa một số  đơn vị mới vào hoạt động, đồng thời có kế hoạch từng bước xây dựng hệ thống văn bản quản lý nội bộ,  làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện cơ chế quản lý mới theo tinh thần của Nghị định 115.

Để giúp các cán bộ, viên chức và người lao động trong Viện hiểu rõ hơn về quyền hạn và trách nhiệm của đơn vị khi chuyển sang thực hiện cơ chế quản lý mới,  Viện đã tổ chức cho các Trung tâm, Phòng ban trực thuộc nghiên cứu tìm hiểu một số văn bản pháp lý liên quan nhằm đạt được sự thống nhất trong toàn Viện khi triển khai thực hiện.

Đến cuối năm 2013, một số nội dung quan trọng của Đề án đã được triển khai theo đúng kế hoạch dự kiến như:

Về tổ chức: Đã thành lập 2 đơn vị mới là Trung tâm An toàn bức xạ và Trung tâm Quan trắc phóng xạ và Đánh giá tác động môi trường trên cơ sở chia tách từ Trung tâm An toàn bức xạ và Môi trường trước đây; Đối tên Trung tâm Nghiên cứu cơ bản và Tính toán thành Trung tâm vật lý hạt nhân; Xây dựng chức năng, nhiêm vụ cho các đơn vị này.

Về nhân sự: Đã thực hiện việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo (cấp trưởng và cấp phó ) và điều động biên chế đối với 2 đơn vị mới thành lập.

Về hệ thống văn bản quản lý nội bộ: Đã ban hành chính thức 2 văn bản quan trọng, giúp cho việc quản lý theo cơ chế mới sớm đi vào ổn định: Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế dân chủ cơ quan.

Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã được triển khai bước đầu trong một số nội dung công tác của đơn vị, theo đúng các quy định của Nghị định 115 như: bổ nhiệm, thuyên chuyến, cử cán bộ đi công tác, học tập, đào tạo ở nước ngoài, thi đua-khen thưởng, thanh lý tài sản…

Trong năm 2014, thực hiện Nghị quyết của Hội nghị cán bộ viên chức,  Lãnh đạo Viện chủ trương tập trung chỉ đạo tiếp tục  hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý nội bộ, phù hợp với cơ chế quản lý tự chủ, tự chịu trách nhiệm, trước mắt xây dựng mới Quy chế làm việc, Quy chế tuyển dụng cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ, quy chế quản lý cán bộ cử đi nước ngoài.

Năm 2014 cũng là năm đầu tiên thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế dân chủ cơ quan. Các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu, việc xây dựng và quản lý các quỹ, phân phối thu nhập tăng thêm của cán bộ của đơn vị sẽ áp dụng dựa trên cơ sở những quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ. Quy chế dân chủ cơ quan sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quyền làm chủ, phát huy tính sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động trong việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan; tăng cường kỷ cương,kỷ luật, phòng ngừa chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, góp phần xây dựng Viện vững mạnh.

Lượt xem: 9661

Các tin khác