Lễ kết nạp đảng viên và Tổng kết công tác Đảng năm 2019 - Triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Monday, 20/01/2020, 00:00

       Ngày 10 tháng 01 năm 2020, Đảng ủy Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (Viện KH&KTHN) tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới và Tổng kết công tác Đảng năm 2019 - Triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ. Tham dự Lễ tổng kết có đồng chí Phạm Quang Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Viện NLNTVN, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Viện NLNTVN); đồng chí Trần Thanh Hà - Đảng ủy viên Đảng ủy Viện NLNTVN, Chánh Văn phòng Viện NLNTVN, cùng các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Viện KH&KTHN, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh, Ban Thanh tra nhân dân và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

       Mở đầu là Lễ kết nạp đảng viên mới. Các quần chúng ưu tú được kết nạp đợt này gồm có đồng chí Vũ Trung Tân (Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân), Lê Xuân Chung và  Bùi Duy Linh (Trung tâm Vật lý hạt nhân). Cả ba đảng viên mới đều có trình độ học vấn thạc sỹ trở lên, là các cán bộ có năng lực chuyên môn và đang đóng góp tích cực cho hoạt động của đơn vị. Phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, các đồng chí bí thư chi bộ có đảng viên mới đã nhấn mạnh đến vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên, những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên và yêu cầu các đảng viên mới tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong thời gian dự bị cũng như sau khi trở thành đảng viên chính thức.

Hình ảnh: Kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Vũ Trung Tân

Hình ảnh: Kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Lê Xuân Chung

Hình ảnh: Kết nạp đảng viên mới cho đồng chí Bùi Duy Linh

       Sau Lễ kết nạp đảng viên là phần nội dung của Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Các đại biểu tham dự đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác Đảng năm 2020; Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 của Ban lãnh đạo Viện KH&KTHN; Báo cáo kiểm điểm công tác năm 2019 của tập thể Đảng uỷ; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ năm 2019 của Uỷ ban Kiểm tra và Báo cáo kết quả phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2019.

Hình ảnh: Buổi tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ Viện KH&KTHN

       Đánh giá công tác năm 2019, báo cáo tổng kết đã nêu bật những kết quả đạt được trong năm qua của Đảng bộ trên tất cả các mặt hoạt động, cụ thể như sau:

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng ủy đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu triển khai. Năm 2019 Viện đã có số lượng các công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín tăng cao so với các năm trước (27 bài), tham gia tích cực các Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế với nhiều báo cáo có chất lượng cao được nhận giải thưởng. Việc triển khai các hoạt động dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật của Viện cũng đã đạt được những thành tích đáng kể, doanh thu năm 2019 tăng khoảng 1,5% so với năm trước.

Về công tác chính trị tư tưởng: Đảng uỷ đã làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tổ chức đảng các cấp từ Đảng uỷ Khối tới Đảng uỷ Viện NLNTVN được thực hiện kịp thời, đầy đủ tới toàn thể đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong các đơn vị cũng như tới các tổ chức chính trị đoàn thể trong Viện. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, xây dựng ý thức tôn trọng quần chúng, phát huy quyền làm chủ của người lao động; thường xuyên tu dưỡng, nêu cao ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất và bản lĩnh người đảng viên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm; xây dựng tác phong làm việc tận tụy, khoa học, sáng tạo, đổi mới; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên: Công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện theo quy định. Năm 2019, đảng bộ đã thực hiện kết nạp đảng 05 đồng chí, chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú cho 06 đồng chí, tiếp nhận 02 đồng chí, chuyển sinh hoạt tạm thời cho 01 đ/c và bổ sung 01 đ/c tham gia cấp uỷ, giữ chức bí thư chi bộ Cơ quan. Công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2016 - 2020 và 2020 – 2025 đã được thực hiện nhanh và có chất lượng. Đảng uỷ xác định, năm 2020, trong đảng bộ sẽ tổ chức đại hội đảng viên hai cấp: cấp chi bộ và đảng bộ. Do đó, việc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là rất quan trọng.

Về công tác kiểm tra, giám sát: Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên. UBKT của Đảng uỷ Viện đã thực hiện theo đúng chức năng quy định trong Điều lệ Đảng. Kết quả năm 2019, đảng bộ thực hiện kiểm tra, giám sát 100% các tổ chức đảng trực thuộc và 100% đảng viên; kiểm tra 2 chi bộ, giám sát 2 chi bộ theo chương trình năm. Kết quả cho thấy, các chi bộ đã làm tốt công tác giám sát hoạt động của đảng viên; thực hiện tốt các quy định trong Điều lệ Đảng về quản lý đảng viên và đảm bảo đủ số lần sinh hoạt trong tháng; Các cuộc họp chi bộ đều có nội dung tốt, ghi đầy đủ các vấn đề đã triển khai - tổ chức thực hiện, có đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm trong công tác đảng.

Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể: Đảng ủy luôn quan tâm và kịp thời triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của cấp ủy đảng các cấp về công tác dân vận. Chủ động quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019; đôn đốc, xây dựng, triển khai “Mô hình dân vận” của Chi bộ. Đảng uỷ quan tâm, sâu sát chỉ đạo hoạt động của Công đoàn Viện gắn liền với đảm bảo quyền lợi của công đoàn viên. Tổ chức tốt hội nghị công nhân viên chức và bầu ra Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2020- 2021. Đảng ủy luôn chú trọng quan tâm công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, văn hóa, lối sống cho đội ngũ cán bộ trẻ; Lãnh đạo, chỉ đạo đoàn thanh niên, chi hội Cựu chiến binh thực hiện tốt các hoạt động công tác, phong trào thi đua.

Kết quả phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2019: Đảng bộ Viện KH &KTHN được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 02 chi bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 02 chi bộ được xếp loại “ Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 07 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 29 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 02 đảng viên “Hoàn thành nhiệm vụ”.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2020: Năm 2020 Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đảng, đảng viên; công tác kiểm tra giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, đạt kết quả cao nhất các kế hoạch đề ra.

       Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Quyết thay mặt Đảng ủy Viện KH&KTHN cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đồng thời nhấn mạnh phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ cần tổ chức triển khai thực hiện, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của Đảng viên; xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong toàn đảng bộ, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2020.

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 2265

Các tin khác