Thông báo Tuyển dụng: Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1

Thursday, 11/06/2020, 16:18
Thông báo Tuyển dụng: Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1
Thông báo Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và Triệu tập ứng viên dự phỏng vấn xét tuyển viên chức vào làm việc tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam năm 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân năm 2020

Wednesday, 20/05/2020, 12:01
Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân năm 2020
Thông báo tuyển dụng viên chức Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân năm 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân năm 2016

Thursday, 05/01/2017, 16:14
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân năm 2016
Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (Đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam ) có nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sau: Trung tâm Quan trắc phóng xạ và Đánh giá tác động môi trường và Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân.

Thông báo thời gian xét tuyển viên chức Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam năm 2015

Tuesday, 13/10/2015, 16:21
Thông báo thời gian xét tuyển viên chức Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam năm 2015
Thời gian xét tuyển viên chức...

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân năm 2015

Monday, 07/09/2015, 12:44
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân năm 2015
Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (Viện KH&KTHN) có nhu cầu tuyển dụng viên chức...

Thông báo thời gian xét tuyển viên chức năm 2014

Tuesday, 11/11/2014, 13:40
Thông báo thời gian xét tuyển viên chức năm 2014
Theo kế hoạch của Viện NLNTVN, Viện KH&KTHN có lịch xét tuyển viên chức như sau...

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân năm 2014

Tuesday, 21/10/2014, 10:36
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân năm 2014
Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (Đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam ) có nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sau: Phòng Kế hoạch – Hợp tác quốc tế, Trung tâm Vật lý hạt nhân, Trung tâm An toàn hạt nhân, Trung tâm Năng lượng hạt nhân và Trung tâm kỹ thuật hạt nhân, cụ thể....

Thông báo thời gian xét tuyển viên chức năm 2013

Wednesday, 04/06/2014, 09:16
Thông báo thời gian xét tuyển viên chức năm 2013
Theo kế hoạch của Viện NLNTVN, Viện KH&KTHN có lịch xét tuyển viên chức như sau...

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện KH&KTHN năm 2013

Monday, 11/03/2013, 09:20
Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện KH&KTHN năm 2013
Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân (Đơn vị trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam ) có nhu cầu tuyển dụng viên chức...

Thông báo tuyển dụng

Friday, 16/11/2012, 00:00
Thông báo tuyển dụng