Tổng kết công tác Đảng năm 2023 - Triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Friday, 29/12/2023, 00:00

Ngày 28/12/2023, Đảng ủy Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (KH&KTHN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thị Thu Hồng - Đảng ủy viên Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Viện KH&KTHN, đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh, Ban Thanh tra nhân dân và toàn thể đảng viên của Đảng bộ.

 

Đoàn chủ tịch chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Mở đầu Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy nhiệt liệt chào mừng các đại biểu tham dự và thông qua Chương trình Hội nghị. Toàn thể hội nghị đã nghe các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024; Báo cáo kiểm điểm công tác năm 2023 của tập thể Đảng uỷ; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát năm 2023 của Uỷ ban Kiểm tra và Báo cáo kết quả phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2023.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Quyết – Bí thư Đảng uỷ Viện  KH&KTHN báo cáo Tổng kết Công tác Đảng năm 2023 và Triển khai nhiệm vụ năm 2024

 

Đánh giá công tác năm 2023, báo cáo tổng kết đã nêu bật những kết quả đạt được trong năm qua của Đảng bộ trên tất cả các mặt hoạt động, cụ thể như sau:

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng ủy, các chi bộ và các đảng viên đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu triển khai. Năm 2023 Viện đã thực hiện 21 đề tài nhiệm vụ các cấp, có 67 công bố trên các tạp chí, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế. Trong đó số công trình đăng tải trên tạp chí quốc tế là 27 với 26 bài ISI, 06 bài báo trong nước, 14 báo cáo tại các hội nghị khoa học quốc tế và 20 báo cáo tại hội nghị khoa học trong nước. Tổng doanh thu từ các hoạt động triển khai ứng dụng, dịch vụ kỹ thuật của Viện tính đến hết tháng 11/2023 đạt mức 16,91 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Về công tác chính trị tư tưởng:Công tác chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tổ chức đảng các cấp từ Đảng uỷ Khối tới Đảng uỷ Viện NLNTVN đã được Đảng ủy thực hiện tốt, kịp thời, đầy đủ tới toàn thể đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong các đơn vị cũng như tới các tổ chức chính trị đoàn thể trong Viện. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, nêu cao ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất và bản lĩnh người đảng viên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm; xây dựng tác phong làm việc tận tụy, khoa học, sáng tạo, đổi mới; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 4/12/2023, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư đảng ủy Viện tham dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết TW 8, khóa XIII. Qua đó, nghiên cứu, học tập và quán triệt, truyền đạt tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên:Công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện theo quy định. Lập hồ sơ, báo cáo Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam xem xét nhận xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 02 cán bộ thuộc danh sách bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân; 04 cán bộ thực hiện bổ nhiệm, bộ nhiệm lại chức vụ quản lý. Nhận xét đánh giá và cho ý kiến giới thiệu 01 cán bộ tham gia BCH Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong năm 2023 thực hiện kết nạp đảng 03 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức 05 đảng viên dự bị; giới thiệu sinh hoạt 2 chiều cho 03 đảng viên mới; chuyển sinh hoạt đảng ngoài nước 01 đảng viên; chuyển sinh hoạt đảng 03 đảng viên (02 đảng viên nghỉ chế độ, 01 đảng viên chuyển công tác); có 03 đảng viên dự bị hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, 06 quần chúng hoàn thành lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng.

Về công tác kiểm tra, giám sát:Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Viện đã thực hiện theo đúng chức năng quy định trong Điều lệ Đảng. Kết quả năm 2023, đảng bộ thực hiện kiểm tra, giám sát 100% các tổ chức đảng trực thuộc và 100% đảng viên; kiểm tra 2 chi bộ, giám sát 2 chi bộ theo chương trình năm. Kết quả cho thấy, các chi bộ đều thực hiện quán triệt, phổ biến đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, văn bản của đảng, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng. Nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ đảm bảo về nội dung, chất lượng, chú trọng đến thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp cấp uỷ, tổ chức đảng, việc thu, nộp đảng phí, quản lý và sử dụng tài chính của cấp uỷ đúng quy định.

Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể:Đảng ủy luôn quan tâm và kịp thời triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của cấp ủy đảng các cấp về công tác dân vận. Đảng uỷ quan tâm, sâu sát chỉ đạo hoạt động của Công đoàn Viện gắn liền với đảm bảo quyền lợi của công đoàn viên. Đảng ủy luôn chú trọng quan tâm công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, văn hóa, lối sống cho đội ngũ cán bộ trẻ; Lãnh đạo, chỉ đạo đoàn thanh niên, chi hội Cựu chiến binh thực hiện tốt các hoạt động công tác, phong trào thi đua.

Kết quả phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2023: Đảng bộ Viện KH&KTHN  xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 02 chi bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 02 chi bộ được xếp loại “ Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 100% các đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 10 đảng viên được Đảng ủy Viện NLNT xem xét đánh giá là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về triển khai nhiệm vụ năm 2023: Năm 2023  Đảng bộ Viện KH&KTHN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đảng, đảng viên; công tác kiểm tra giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, đạt kết quả cao nhất các kế hoạch đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tích cực phát biểu, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo của Đảng ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ cũng như các định hướng nghiên cứu, triển khai, công tác cán bộ của Viện KH&KTHN trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thị Thu Hồng - Đảng uỷ viên Viện NLNTVN phát biểu: Đảng bộ Viện KH&KTHN luôn giữ vững là lá cờ đầu trong công tác nghiên cứu khoa học cũng như triển khai dịch vụ khoa học kỹ thuật phục vụ đời sống kinh tế xã hội. Đồng thời Đảng uỷ Viện cũng luôn quan tâm đến công tác phát triển Đảng, công tác tư tưởng chính trị cũng như đời sống tinh thần và vật chất của các đảng viên. Đồng chí Đặng Thị Thu Hồng ghi nhận những thành tích trên nhiều mặt của Đảng bộ và mong muốn Đảng bộ, cán bộ viên chức, người lao động của Viện KH&KTHN tiếp tục phát huy trong công tác chuyên môn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của đơn vị.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Quyết thay mặt Đảng ủy Viện KH&KTHN tiếp thu và cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đồng thời nhấn mạnh phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ cần tổ chức triển khai thực hiện, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của Đảng viên; xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong toàn đảng bộ, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Đảng ủy

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Lượt xem: 829

Các tin khác