Hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Tuesday, 22/01/2013, 15:04

     Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người vẫn luôn tỏa sáng trong từng trái tim, khối óc của mỗi người dân Việt Nam. Tư tưởng vĩ đại của Người cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin mãi mãi là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta.

     Với tinh thần đó, ngày 3-2-2007, Bộ chính trị đã ra Chỉ thị số 06 - CT/TW về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

     Với sự chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ của các cấp ủy và tổ chức Đảng, với sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cuộc vận động đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Kết quả triển khai cuộc vận động đã khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

     Với mục đích phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện cuộc vận động của Bộ chính trị, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và tác phong Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03- CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

     Thực hiện Chương trình kế hoạch số 225-CTKH/ĐUB, ngày 15/3/2012; Kế hoạch số 238-KH/ĐUB, ngày 16/4/2012 của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch số 78-KH-ĐU của Đảng ủy Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, ngày 16/3/2012 về triển khai thực hiện Nghị quyết 03 của Bộ Chính trị; thừa ủy quyền của Đảng ủy Bộ KH&CN, Đảng ủy Viện NLNTVN, ngày 17 tháng 01 năm 2013 Đảng ủy Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân đã vinh dự đăng cai tổ chức Hội thảo “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”.

     Tham dự hội thảo gồm có các đồng chí là Đảng uỷ viên Viện NLNTVN, Đảng uỷ viên Viện KK&KTHN, Đảng uỷ viên Viện Công nghệ xạ hiếm (CNXH), các đ/c Bí thư, Phó bí thư và Chi uỷ viên các chi bộ, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội Cựu chiến binh Viện NLNTVN.

     Hội thảo đã diễn ra với 4 tham luận của Viện KH&KTHN và Viện CNXH. Hầu hết các tham luận được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và bao hàm những nội dung rất sâu sắc, thiết thực gắn liền với lời dạy của Bác trong cuộc sống hằng ngày, trong công tác nghiên cứu và với các hoạt động của toàn Viện. Những vấn đề quan trọng như “Tài và đức”, “Đoàn kết nội bộ”, “Xây dựng chuẩn mực đạo đức đối với đội ngũ cán bộ khoa học” và “Thực hành tiết kiệm trong nghiên cứu khoa học”… đã được phân tích, thảo luận sôi nổi. Các tham luận tại hội thảo sẽ được chỉnh sửa làm tài liệu học tập trong các buổi sinh hoạt chi bộ.

     Thông qua hội thảo, cán bộ đảng viên của Viện hiểu rõ hơn về tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh và từ đó nâng cao nhận thức về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của mình.

     Một số hình ảnh về hội thảo:

 

 

 

 

Lượt xem: 6837

Các tin khác