Tổng kết công tác Đảng năm 2021 - Triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

Saturday, 22/01/2022, 00:00

       Ngày 21/01/2022, Đảng ủy Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (Viện KH&KTHN) tổ chức họp mở rộng Tổng kết công tác Đảng năm 2021 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ. Tham dự buổi họp có BCH Đảng bộ Viện KH&KTHN, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh, Ban Thanh tra nhân dân.

       Các đại biểu tham dự đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác Đảng năm 2022; Báo cáo kiểm điểm công tác năm 2021 của tập thể Đảng uỷ; Báo cáo công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ năm 2021 của Uỷ ban Kiểm tra và Báo cáo kết quả phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2021.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

       Đánh giá công tác năm 2021, báo cáo tổng kết đã nêu bật những kết quả đạt được trong năm qua của Đảng bộ trên tất cả các mặt hoạt động, cụ thể như sau:

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng ủy, các chi bộ và các đảng viên đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu triển khai. Năm 2021 Viện đã thực hiện 23 đề tài nhiệm vụ các cấp, có 80 công bố trên các tạp chí, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế. Trong đó số công trình đăng tải trên tạp chí quốc tế là 30 trong đó có 28 bài ISI (năm 2020: 32 bài báo quốc tế, trong đó 27 bài ISI). Tổng doanh thu từ các hoạt động triển khai ứng dụng, dịch vụ kỹ thuật của Viện tính đến hết tháng 11/2021 đạt mức 14,1 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Về công tác chính trị tư tưởng:Đảng uỷ đã làm tốt công tác chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tổ chức đảng các cấp từ Đảng uỷ Khối tới Đảng uỷ Viện NLNTVN được thực hiện kịp thời, đầy đủ tới toàn thể đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong các đơn vị cũng như tới các tổ chức chính trị đoàn thể trong Viện. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, nêu cao ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất và bản lĩnh người đảng viên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm; xây dựng tác phong làm việc tận tụy, khoa học, sáng tạo, đổi mới; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên:Công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện theo quy định. Trong năm đã thực hiện chuyển đảng chính thức cho 05 đồng chí; thực hiện chuyển sinh hoạt đảng cho 02 đồng chí chuyển công tác, chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú cho 01 đồng chí; tiếp nhận sinh hoạt đảng 03 đồng chí. Trong năm 2021 đảng bộ có 01 đảng viên đang học lớp cao cấp lý luận chính trị; cử 04 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng.

Về công tác kiểm tra, giám sát:Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên. UBKT của Đảng uỷ Viện đã thực hiện theo đúng chức năng quy định trong Điều lệ Đảng. Kết quả năm 2021, đảng bộ thực hiện kiểm tra, giám sát 100% các tổ chức đảng trực thuộc và 100% đảng viên; kiểm tra 2 chi bộ, giám sát 2 chi bộ theo chương trình năm. Kết quả cho thấy, các chi bộ đều thực hiện quán triệt, phổ biến đầy đủ các chủ trương, nghị quyết, văn bản của đảng, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng. Nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ đảm bảo về nội dung, chất lượng, chú trọng đến thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên cần quan tâm xây dựng nội dung tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế phối hợp cấp uỷ, tổ chức đảng, việc thu, nộp đảng phí, quản lý và sử dụng tài chính của cấp uỷ đúng quy định.

Về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể:Đảng ủy luôn quan tâm và kịp thời triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của cấp ủy đảng các cấp về công tác dân vận. Đảng uỷ quan tâm, sâu sát chỉ đạo hoạt động của Công đoàn Viện gắn liền với đảm bảo quyền lợi của công đoàn viên. Đảng ủy luôn chú trọng quan tâm công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, văn hóa, lối sống cho đội ngũ cán bộ trẻ; Lãnh đạo, chỉ đạo đoàn thanh niên, chi hội Cựu chiến binh thực hiện tốt các hoạt động công tác, phong trào thi đua.

Kết quả phân loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2021: Đảng bộ Viện KH &KTHN  xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 03 chi bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 01 chi bộ được xếp loại “ Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 08 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 33 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 02 đảng viên “Hoàn thành nhiệm vụ”, 01 chi bộ An toàn bức xạ và Môi trường đạt tiêu chuẩn Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu năm 2021

Về triển khai nhiệm vụ năm 2022: Năm 2022  Đảng bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đảng, đảng viên; công tác kiểm tra giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, đạt kết quả cao nhất các kế hoạch đề ra.

       Các đại biểu tham dự đã tích cực phát biểu đóng góp ý kiến đối với các báo cáo của Đảng ủy, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ cũng như các định hướng nghiên cứu, triển khai, công tác cán bộ của Viện KH&KTHN trong thời gian tới.

       Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Quyết thay mặt Đảng ủy Viện KH&KTHN cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, đồng thời nhấn mạnh phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ cần tổ chức triển khai thực hiện, phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của Đảng viên; xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong toàn đảng bộ, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022.

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân

 

Lượt xem: 2163

Các tin khác