2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2012
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở Năm 2012
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Đề tài: “Xác định trường nhiệt độ tại chân lạnh và downcomer của vùng hoạt khi hệ ECCS hoạt động dựa trên hệ thực nghiệm ROSA” Tên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 50 triệu đồng
Năm thực hiện: 2012
2. Đề tài: Áp dụng phần mềm KIRAP để tính toán hệ thống ECCS của lò PWR trong sự cố LOCA vỡ lớn Tên chủ nhiệm: CN. Nguyễn Thị Tú Oanh
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 60 triệu đồng
Năm thực hiện: 2012
3. Đề tài: Nghiên cứu các kích thích hạt nhân đồng khối qua phản ứng trao đổi điện tích (p, n). Tên chủ nhiệm: ThS. Đỗ Công Cương
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 55 triệu đồng
Năm thực hiện: 2012
4. Đề tài: Nghiên cứu một số đặc trưng vật lý của vùng hoạt lò phản ứng PWR 900MWe của Nhật Bản. Tên chủ nhiệm: CN. Trần Vĩnh Thành
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 60 triệu đồng
Năm thực hiện: 2012
5. Đề tài: Nghiên cứu thiết kế nhiên liệu mới cho lò phản ứng PBMR-400 với chu trình nhiên liệu OTTO Tên chủ nhiệm: CN. Hoàng Văn Khánh
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 55 triệu đồng
Năm thực hiện: 2012
6. Nhiệm vụ: Thiết lập qui trình đo liều cá nhân nơtron sử dụng liều kế TLD 8806 Tên chủ nhiệm: KS. Hồ Quang Tuấn
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 75 triệu đồng
Năm thực hiện: 2012
7. Nhiệm vụ: Vận hành kính thiên văn vô tuyến ghi nhận vạch phổ 21 cm của Hydro tại phòng thí nghiệm VATLY Tên chủ nhiệm: TS. Phạm Ngọc Đồng
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 70 triệu đồng
Năm thực hiện: 2012