2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2013
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở Năm 2013
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Đề tài: Mô phỏng và phân tích các hiện tượng thủy nhiệt của lò phản ứng VVER-1000 trong điều kiện vận hành khi dừng một hoặc hai bơm tải nhiệt chính bằng chương trình RELAP/SCDAPSIM Tên chủ nhiệm: CN. Lê Thị Thư
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 50 triệu đồng
Năm thực hiện: 2013
2. Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ thể tích nhiên liệu và kích thước của hạt TRISO trong thiết kế thanh, bó nhiên liệu lò phản ứng PWR sử dụng nhiên liệu bọc gốm Tên chủ nhiệm: ThS. Hoàng Văn Khánh
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 50 triệu đồng
Năm thực hiện: 2013
3. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng qui trình phân tích Sr-90 trong mẫu sữa tươi Tên chủ nhiệm: CN. Trần Thị Tuyết Mai
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 70 triệu đồng
Năm thực hiện: 2013
4. Đề tài: Nghiên cứu, khảo sát đặc trưng ống đếm nơtron để thiết kế bản mạch đo liều nơtron Tên chủ nhiệm: ThS. Vũ Văn Tiến
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 70 triệu đồng
Năm thực hiện: 2013
5. Đề tài: Tính toán hệ số nhân nơtron hiệu dụng của vùng hoạt lò phản ứng VVER-1000 bằng chương trình SRAC Tên chủ nhiệm: CN. Trần Vĩnh Thành
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 50 triệu đồng
Năm thực hiện: 2013
6. Đề tài: Tính toán phản hồi độ phản ứng theo nhiệt độ nhiên liệu và nhiệt độ chất làm chậm trong lò phản ứng APR1400 bằng chương trình tính toán MVP Tên chủ nhiệm: CN. Phạm Tuấn Nam
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 50 triệu đồng
Năm thực hiện: 2013
7. Đề tài: Xây dựng qui trình phân tích tỷ số đồng vị 13C/12C (13C) trong mẫu sinh vật đáy 2 mảnh bằng khối phổ kế tỷ số đồng vị (EA-IRMS) Tên chủ nhiệm: ThS. Hà Lan Anh
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 70 triệu đồng
Năm thực hiện: 2013
8. Nhiệm vụ: Thiết lập phương pháp chuẩn liều trong X-quang chẩn đoán theo tài liệu TRS 457-IAEA Tên chủ nhiệm: KS. Dương Văn Triệu
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 60 triệu đồng
Năm thực hiện: 2013