2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2014
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở Năm 2014
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Nghiên cứu xây dựng quy trình chuẩn Thoron trên hệ thiết bị chuẩn Thoron tự chế tạo Tên chủ nhiệm: ThS. Lê Đình Cường
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 40 triệu đồng
Năm thực hiện: 2014
2. Nghiên cứu thiết lập quy trình đánh giá liều chiếu trong trên máy đo liều toàn thân Model 2260 ACCUSCAN Tên chủ nhiệm: ThS. Trần Thanh Hà
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2014
3. Xác định đặc trưng của thanh điều khiển lò phản ứng PWR 900MWE của Nhật Bản Tên chủ nhiệm: KS. Phan Quốc Vương
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 45 triệu đồng
Năm thực hiện: 2014
4. Xây dựng quy trình phân tích acetate trong nước bằng phương pháp sắc ký ion Tên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hồng Thịnh
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 35 triệu đồng
Năm thực hiện: 2014