2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2016
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở Năm 2016
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán cháy cho lò phản ứng VVER-1200/V491 sử dụng chương trình SRAC và AGBC Tên chủ nhiệm: CN. Trần Vĩnh Thành
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 60 triệu đồng
Năm thực hiện: 2016
2. Thiết lập quy trình đo liều bệnh nhân trong chuẩn đoán CT Tên chủ nhiệm: ThS. Bùi Đức Kỳ
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 74 triệu đồng
Năm thực hiện: 2016
3. Xác định hàm lượng Radium trong một số loại nước khoáng tự nhiên bằng phương pháp tách hóa phóng xạ đo phổ Alpha Tên chủ nhiệm: KS. Nguyễn Thị Oanh
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí: 80 triệu đồng
Năm thực hiện: 2017