2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2008
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở Năm 2008
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Các tính chất tại điểm chuyển pha của chất quark và chất hạt nhân dựa trên mô hình túi tương tác Quark-meson Tên chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tuấn Anh
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008
2. Động học của hệ Fermi suy biến khi hiện diện hiệu ứng BEC Tên chủ nhiệm: TS. Trần Duy Khương
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008
3. Hoàn chỉnh Bộ quy chế quản lý nội bộ Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân Tên chủ nhiệm: CN. Đặng Hoàn Thành
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008
4. Nghiên cứu áp dụng mô phỏng Monte-Carlo trong tính toán bảo vệ bức xạ cho lò phản ứng nước áp lực trong mô hình cầu khi đang vận hành Tên chủ nhiệm: TS. Lê Văn Ngọc
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008
5. Nghiên cứu cấu trúc hạt nhân và phản ứng tán xạ hạt nhân sử dụng tương tác NN hiệu dụng M3Y phụ thuộc mật độ hạt nhân Tên chủ nhiệm: ThS. Hoàng Sỹ Thân
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008
6. Nghiên cứu phương pháp và tiến hành đo cấu hình chùm Photon trên máy gia tốc y tế LINAC Tên chủ nhiệm: CN. Nguyễn Ngọc Huynh
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008
7. Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định lượng bổ cấp của nước mưa cho nước ngầm tầng chứa nước Holocene bằng kỹ thuật đồng vị Tên chủ nhiệm: ThS.Võ Thị Anh
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008
8. Phân tích an toàn thuỷ nhiệt lò phản ứng hạt nhân: phương pháp luận và định hướng giai đoạn 2009-2015 Tên chủ nhiệm: CN. Lê Đại Diễn
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008
9. Tìm hiểu công nghệ tạo và giữ chân không trong máy gia tốc Cyclotron 30 phục vụ cho công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa Tên chủ nhiệm: KS. Trịnh Đình Trường
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2016
10. Tìm hiểu công nghệ lò phản ứng nước nhẹ cải tiến (thế hệ III) Tên chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tùng Sơn
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008