2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2008
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở Năm 2008
STT Tên đề tài Các thông tin khác
11. Tìm hiểu hệ thống thiết bị an toàn và xây dựng qui chế bảo đảm an toàn bức xạ cho hoạt động của Trung tâm gia tốc Cyclotron tại bệnh viện Trung ương quân đội 108 Tên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Mạnh Hùng
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008
12. Xây dựng phần mềm đưa dữ liệu và cập nhật dữ liệu lên trang Web mạng an toàn hạt nhân Châu á ANSN-Việt Nam Tên chủ nhiệm: ThS. Hoàng Minh Giang
Cấp quản lý: Cơ sở
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2008