2 VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẠT NHÂN - Năm 2007
Nghiên cứu, Phát triển » Đề tài, dự án đã triển khai » Danh sách đề tài, nhiệm vụ cấp bộ Năm 2007
STT Tên đề tài Các thông tin khác
1. Bảo đảm ATBX cho các hoạt động nghiên cứu triển khai của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân Tên chủ nhiệm: TS. Hoàng Hoa Mai
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2007
2. Duy trì hoạt động Phòng chuẩn liều lượng Quốc gia Tên chủ nhiệm: KS. Vũ Mạnh Khôi
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2007
3. Hỗ trợ duy trì Trung tâm máy tính Tên chủ nhiệm: TS. Lê Văn Ngọc
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2007
4. Hỗ trợ Trung tâm đào tạo lý thuyết Việt- Nhật về “Ghi Đo Bức Xạ” và “An Toàn Bức Xạ Tên chủ nhiệm: CN. Vương Thu Bắc
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2007
5. Nghiên cứu xây dựng qui trình chuẩn liều bức xạ năng lượng cao và hướng dẫn kiểm tra chất lượng (QC) cho các máy gia tốc xạ trị Tên chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Quyết
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2007
6. Sử dụng kỹ thuật đồng vị để nghiên cứu đánh giá nguồn gốc nhiễm bẩn các hợp chất nitơ trong nước ngầm khu vực Hà Nội Tên chủ nhiệm: TS. Trịnh Văn Giáp
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2007
7. Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và kỹ thuật đồng vị trong nghiên cứu quản lý đất và nước tưới tiêu trong nông nghiệp Tên chủ nhiệm: TS. Đặng Đức Nhận
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2007
8. Vận hành bảo dưỡng các thiết bị nghiên cứu hạt nhân Tên chủ nhiệm: TS. Hoàng Hoa Mai
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2007
9. Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về pgương pháp ghi đo khí RADON trong nhà ở Tên chủ nhiệm: ThS. Bùi Đắc Dũng
Cấp quản lý: Cấp bộ
Kinh Phí:
Năm thực hiện: 2007